Facebook


ร่าง พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นวันที่ 25 เม.ย. 60 - 9 พ.ค. 60)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2798 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ร่าง พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
  • โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สมควรมีคณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อน การดำเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • ร่าง พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญและผลกระทบต่อประชาชน


  ของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....


   


  1.เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ


  โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดกลไกการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สมควรมีคณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อน การดำเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


   


  2.สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ


  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้


  2.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า คกช.” ประกอบด้วย


  ()นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ


  ()รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ


  () กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสิบหกคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  () กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้


  ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬา ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิศวกรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา


  () ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งคน ซึ่งมาจาก การเลือกกันเอง


  ของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ


  () ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง ของนายกสมาคม


  กีฬาแห่งจังหวัด เป็นกรรมการ


  นอกจากนี้ได้กำหนดให้ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และ


  อธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา 4)


  2.2 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกีฬาของประเทศ เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้ง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ร่างมาตรา 9)


  2.3 กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้


  (1) กำหนดให้ให้คณะกรรมนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา


  แห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ใช้บังคับ คณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้(ร่างมาตรา 13 )


  (2) กำหนดรายละเอียดของแผนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานเรื่อง


  ต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นต้องมีในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เช่น แนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีความพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้ง  จัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง (ร่างมาตรา 13)


  (3) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการ


  กีฬาแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ร่างมาตรา 15)


            2.4 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ


  2.5 กำหนดบทเฉพาะกาล เพื่อรองวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา 4(4)


  (5)และ (6) ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๔ () () () และให้ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ นโยบายการกีฬาแห่งชาติตามพระราช บัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา ๔ () () และ () (ร่างมาตรา 18)


   


  3.ผลกระทบและความคุ้มค่า


  3.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายนี้ ได้แก่


         R ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง ได้แก่


  หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมกีฬา เป็นต้น


         R ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  ประชาชนทุกกลุ่ม


   


   


     3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว


                   1) ด้านเศรษฐกิจ


                        - ผลกระทบเชิงบวก  : พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการกีฬาเป็นให้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน


             - ผลกระทบเชิงลบเชิงลบ : ไม่มี


                   2) ด้านสังคม


                      - ผลกระทบเชิงบวก : พระราชบัญญัตินี้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาเป็นวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาอย่างเท่าเทียม โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนากีฬา พัฒนาบุคลากรการกีฬาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งส่งเสริมในมิติของการสร้างความรัก ความสามัคคี ระเบียบวินัย นำใจนักกีฬา นำมาซึ่งการสร้างสันติสุข ภายใต้ปรัชญา “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”


  -        - ผลกระทบเชิงลบ  :  ไม่มี


  3.3 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ


  1) ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในด้านของสุขภาพ ความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ


  สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาได้อย่างทั่วถึง


     2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ


  ของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้โดยที่ทำให้มีการจัดการทรัพยากรการกีฬา พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกีฬาที่สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง                      


                   3) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเสริมสร้าง


  ประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการปฏิบัติราชการอย่างไร


         4) การพัฒนาการกีฬามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน


  ระหว่างหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทำให้สามารถลดงบประมาณแผ่นดินและแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน


  5) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ กลไกและวิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนิน


  งานตามแผน


  3.4   ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย


  - กฎหมายนี้ไม่ได้มีลักษณะบังคับ กำกับ ความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องการ


  จัดระบบงาน ประสานงาน การจัดตั้งอนุกรรมการต่างๆ และการกำกับ ดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผน ซึ่งเกิดจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ


  4. ความพร้อมของรัฐ


           4.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงาน โดย มีการวางแผนมอบหมายหน่วยงานและบุคลากรในรูปแบบคณะทำงานด้วยวิธีเกลี่ยอัตรากำลังในหน่วยงาน ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องงบลงทุนและงบบุคลากร


           4.2 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยมีการประชุมชี้แจง และมีการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564 อีกทั้งมีจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการทำงานหากมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว


  5.หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎ


             5.1 ปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการระดับชาติรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาโดยตรง บทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกีฬามีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในเชิงการจัดกิจกรรมซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาดูแลจะทำให้ลดการซ้ำซ้อนของกิจกรรมและงบประมาณ


             5.2 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดำเนินการ


             5.3 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจด้านกีฬา


   


  ……………………………………………


   


   


   

  • ร่าง พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
  • http://mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8883

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail