Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5817 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัตินี้มีขอบเขตการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ ขยะชุมชนทั่วไป  ขยะอันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรม


         หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะประจำจังหวัด และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะกรุงเทพมหานคร


   หมวด ๒ แผนบริหารจัดการขยะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการขยะให้มีความชัดเจนแน่นอนซึ่งจะระบุถึงกรอบงบประมาณที่กำหนดและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนแม่บท และ แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ


   หมวด ๓ การบริหารจัดการขยะ กำหนดวิธีการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวกับขยะและบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการขยะ ให้มีอำนาจหน้าที่จัดการขยะแต่ละประเภทโดยสามารถวางแผนร่วมกันและดำเนินการร่วมกันในการจัดการขยะในภาพรวม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะได้อย่างครบวงจร


   หมวด ๔ หน้าที่ผู้ก่อให้เกิดขยะ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดขยะ เช่นประชาชน สถานประกอบการ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนำขยะติดเชื้อหรือขยะอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการหรือโรงงานมาทิ้งปนกับขยะชุมชนทั่วไป รวมทั้งกำหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือ       ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง


   หมวด ๕ มาตรการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้บุคคลต่างๆ ในสังคมร่วมกันบริหารจัดการขยะ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ สถานศึกษา หรือภาคเอกชนอื่นใดที่มีส่วนร่วมดำเนินการจัดการขยะ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผลงานจัดการขยะที่ดีอาจได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม


   หมวด ๖ การควบคุม กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการเก็บ รวบรวม และคัดแยกหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับขยะ โดยมีอำนาจสั่งการระงับการกระทำใด ๆ
   ที่อาจเกิดภัยอันตรายจากการจัดการขยะและเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการหรือบังคับการตามกฎหมายเพื่อให้มีการดำเนินการกับขยะโดยถูกต้อง


    


   หมวด ๗ บทกำหนดโทษ กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดยกำหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้สามารถเปรียบเทียบได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว และลดคดีขึ้นสู่ศาล ยกเว้นความผิดตามมาตรา ๖๑ ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงและมีโทษสูง

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail