Facebook


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7784 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

หลักการ 

                   ให้มีกฎหมายว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
 

เหตุผล 

                   เนื่องจากลักษณะและสภาพของการทำงานในงานบ้าน มีความแตกต่างจากการทำงานในสถานประกอบกิจการโดยทั่วไป เพื่อขยายขอบเขตการคุ้มครองให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยให้ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย เหตุผล เนื่องจากลักษณะและสภาพของการทำงานในงานบ้าน มีความแตกต่างจากการทำงานในสถานประกอบกิจการโดยทั่วไป เพื่อขยายขอบเขตการคุ้มครองให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยให้ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด ๒ ข้อ โดยนำบางมาตราของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ดังนี้ มาตรา ๗ สิทธิตามพ.ร.บ.นี้ไม่ตัดสิทธิตามกฎหมายอื่น มาตรา ๘ ฟ้องคดีแทน มาตรา ๙ ดอกเบี้ย มาตรา ๑๐ ห้ามเรียกหลักประกันการทำงาน มาตรา ๑๑ บุริมสิทธิ มาตรา ๑๓ เปลี่ยนตัวนายจ้าง มาตรา ๑๔ นำปพพ.มาใช้ มาตรา ๑๕ ความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง มาตรา ๑๖ การก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ มาตรา ๑๗ การสิ้นสุดของสัญญาจ้าง มาตรา ๑๙ การคำนวณระยะเวลาทำงาน มาตรา ๒๐ การนับระยะเวลาการทำงาน มาตรา ๒๘ วันหยุดประจำสัปดาห์ มาตรา ๒๙ วันหยุดตามประเพณี มาตรา ๓๐ วันหยุดพักผ่อนประจำปี มาตรา ๓๒ สิทธิลาป่วย มาตรา ๔๔ ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีทำงาน มาตรา ๕๓ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ต้องเท่าเทียมกัน มาตรา ๕๔ จ่ายเป็นเงินตราไทย มาตรา ๕๕ สถานที่จ่ายเงิน มาตรา ๕๖ การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ค่าจ้างวันลาป่วย มาตรา ๖๒ ค่าทำงานในวันหยุด มาตรา ๖๔ นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างหยุดงาน มาตรา ๖๗ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง มาตรา ๗๐ กำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา ๑๒๓ การยื่นคำร้อง มาตรา ๑๒๔ การสั่งตามคำร้อง มาตรา ๑๒๕ การนำคดีไปสู่ศาล มาตรา ๑๓๙ อำนาจพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา ๑๔๐ บัตรพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา ๑๔๑ การอุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา ๑๔๒ ผู้ช่วยเหลือพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา ๑๔๓ การส่งหนังสือ มาตรา ๑๔๔ โทษมาตรา ๑๐ ,๔๖ ,๔๗ ,๖๒ ,๖๔ ,๖๗ และ ๗๐ มาตรา ๑๔๖ โทษมาตรา ๑๕ ,๒๘ ,๒๙ ,๓๐ วรรคหนึ่ง ,๕๓ ,๕๔ ,๕๖ ,๕๗ และ ๑๓๙ (๒),(๓) มาตรา ๑๔๗ โทษมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๔๘ โทษมาตรา ๓๑ และ ๔๔ มาตรา ๑๔๙ โทษมาตรา ๕๒ ,๕๕ ,๗๕ วรรคสอง ,๙๐ ,๑๑๐ และ ๑๑๖ มาตรา ๑๕๐ โทษมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๕๑ โทษมาตรา ๑๔๒ และ ๑๒๔ มาตรา ๑๕๗ โทษของการเปิดเผยความลับของนายจ้าง มาตรา ๑๕๙ เปรียบเทียบปรับ  • ข้อ ๑
  • ให้ยกเลิกความใน (๒) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  • ข้อ ๒
  • มิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย เว้นแต่หมวด ๑ บททั่วไป ตั้งแต่มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ หมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไป ตั้งแต่มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก มาตรา ๔๔ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตั้งแต่มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๐ หมวด ๑๒ การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน ตั้งแต่มาตรา ๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๒ หมวด ๑๕ การส่งหนังสือมาตรา ๑๔๓ หมวด ๑๖ บทกำหนดโทษ ตั้งแต่มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๖ ถึงมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๙
  • ข้อ ๑
  • ให้ยกเลิกความใน (๒) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  • ข้อ ๒
  • มิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย เว้นแต่หมวด ๑ บททั่วไป ตั้งแต่มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ หมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไป ตั้งแต่มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก มาตรา ๔๔ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตั้งแต่มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๐ หมวด ๑๒ การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน ตั้งแต่มาตรา ๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๒ หมวด ๑๕ การส่งหนังสือมาตรา ๑๔๓ หมวด ๑๖ บทกำหนดโทษ ตั้งแต่มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๖ ถึงมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๙
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail