Facebook


บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4113 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ การบริการด้านการเกษตร แห่งสาธารณรัฐชิลีได้จัดทำ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถนะและการค้าในด้านการเกษตร และในสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างคู่ภาคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้จากวันที่มีการ ลงนาม 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดย อัตโนมัติอีกครั้งละ 5 ปี แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุด สำหรับสาระของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
1.
ขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วยการเกษตร ซึ่งรวมทั้งสัตว์ ประมง และพืช
การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานกันในองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาคด้านอื่นๆ ซึ่งเห็นชอบร่วมกันระหว่างคู่ภาคี
2.
รูปแบบความร่วมมือ
2.1
ความร่วมมือจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรมซึ่งรวมถึงหลักสูตร การสัมมนา
การดูงาน และการฝึกอบรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่จำเป็นในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาและ การจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการที่รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ ประมง และพืช การแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อการปรับปรุงการผลิตสัตว์ ประมง และพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บรักษาและการแปรรูป การส่งเสริมการติดต่อระหว่างหน่วยงานและ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail