Facebook


บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-แอฟริกาใต้

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1431 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและกิจการที่ดินของสาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ได้จัดทำ “ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์          การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถนะและการค้าในด้านการเกษตร และในสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างคู่ภาคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต  ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้จากวันที่มีการลงนาม 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดย      อัตโนมัติอีกครั้งละ 5 ปี แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุด สำหรับสาระของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

 1.      ขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วยการเกษตร ซึ่งรวมทั้งสัตว์ ประมง และพืช การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร       การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานกันในองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาคด้านอื่นๆ ซึ่งเห็นชอบร่วมกันระหว่างคู่ภาคี

 2.      รูปแบบความร่วมมือ

 2.1 ความร่วมมือจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรมซึ่งรวมถึงหลักสูตร การสัมมนา

 การดูงาน และการฝึกอบรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่จำเป็นในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาและการจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการที่รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ ประมง  และพืช การแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อการปรับปรุงการผลิตสัตว์ ประมง  และพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บรักษาและการแปรรูป การส่งเสริมการติดต่อระหว่างหน่วยงานและองค์กรของรัฐและเอกชนและสาขาอื่นที่อาจมีการตกลงกันระหว่างคู่ภาคี การวิจัยร่วมด้านการเกษตร  รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ และรูปแบบความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในสาขาการเกษตรของทั้งสองประเทศโดยคู่ภาคีเห็นชอบร่วมกัน

 2.2  คู่ภาคีอาจติดต่อขอรายละเอียดการนำเข้าและการส่งออกของผลิตภัณฑ์

 การเกษตรโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 2.3  ประเทศคู่ภาคีจะให้ความมั่นใจว่าสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจเกิดขึ้น

 จากการดำเนินการตามกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในแต่ละประเทศ รวมทั้งข้อผูกพันในความตกลงระหว่างประเทศ และการดำเนินการแผนงานหรือโครงงานภายใต้บันทึกความเข้าใจจะรวมถึงบทนำซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากแผนงานหรือโครงการ

                ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปมาตรา 190 วรรค 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับฟังความ คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอบันทึกคงวามเข้าใจดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลำดับ เพื่อขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 190 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญ สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าไปให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเว็บไซด์ข้างต้นตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2552 โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นเวลา 1 เดือน

  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail