Facebook


ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3999 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร

 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

 

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)

 

_____________________

 

 

หลักการ

 

 

                   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังนี้

 

 

                   ๑. เพิ่มเติมความเป็นบทนิยามใน

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
  ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)
  _____________________

  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังนี้

  ๑. เพิ่มเติมความเป็นบทนิยามในเป็นวรรค ๑๖ และ ๑๗ ของมาตรา ๒ แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้ที่ทำการของศุลกากรสำหรับพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือที่ทำการอื่นใดทางศุลกากรถือเป็น “ศุลกสถาน” และ “เขตศุลกากร” ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถเข้าไปปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้
  ๒. กำหนดบทบัญญัติเรื่องกำหนดบทบัญญัติเรื่องอำนาจทางศุลกากรในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (เพิ่มความเป็นหมวด ๔ สัตต อำนาจทางศุลกากรในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน คือเป็นมาตรา ๓๗/๑๓ มาตรา ๓๗/๑๔ มาตรา ๓๗/๑๕ มาตรา ๓๗/๑๖ มาตรา ๓๗/๑๗ มาตรา ๓๗/๑๘ มาตรา ๓๗/๑๙ และมาตรา ๓๗/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙)
  ๓. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายศุลกากรศุลกากรอื่นๆ มาใช้บังคับกับหมวดนี้ได้ ในกรณีที่ในหมวดมิได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
  ๔. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดบทนิยามของคำว่า “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ตามความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดให้เป็นเขตที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละประเทศร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของตนได้
  ๕. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกันถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
  ๖. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดว่าการกระทำความผิดที่ได้กระทำลงใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ประเทศภาคีคู่สัญญาประเทศใดจะมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่เกิดขึ้น
  ๗. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจศาลและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากร แก่กรณีที่ความผิดถูกตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันที่อยู่นอกราชอาณาจักรได้
  ๘. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดให้กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักรได้
  ๙. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๑๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้อำนาจอธิบดีในการกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติใดๆ มาใช้ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันได้
  ๑๐. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๓๗/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดให้มีการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการศุลกากรที่เป็นไปตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วย

  เหตุผล

  เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดนระหว่างภาคีคู่สัญญา ลดความยุ่งยาก และทำให้เกิดความเรียบง่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ พิธีการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดนและเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการริเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน โดยจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจในระดับทวิภาคีระหว่างคู่ภาคีที่มีดินแดนติดต่อกันที่เห็นว่า มีศักยภาพในการเริ่มใช้ความตกลงฯ ซึ่งตามความตกลง ฯ และบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องดำเนินการร่วมกันและพร้อมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศุลกากรที่จะต้องนำระบบ การตรวจสินค้าเพียงครั้งเดียวมาปฏิบัติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจนอกเหนืออาณาเขตจะกระทำในบริเวณที่เรียกว่า “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” แต่เนื่องจาก “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” มิใช่ราชอาณาจักร ตลอดจนมีพันธกรณีความตกลง เรื่องการมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่เกิดขึ้นในเขตดังกล่าวด้วย ซึ่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่ครอบคลุมถึง ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศุลกากรอีกทั้งการดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
  ในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)


  1.เพิ่มเติมความเป็นวรรค 16 และ 17 ของมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  2.กำหนดบทบัญญัติเรื่องอำนาจทางศุลกากรในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (เพิ่มความเป็นหมวด 4 สัตต อำนาจทางศุลกากรในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน คือเป็นมาตรา 37/13 มาตรา 37/14 มาตรา 37/15 มาตรา 37/16 มาตรา 37/17 มาตรา 37/18 มาตรา 37/19 และมาตรา 37/20 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469)
  3.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/13 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  4.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37 / 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  5.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/16 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469
  6.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469
  7.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/18 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469
  8.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469
  9.เพิ่มเติมความเป็นมาตรา 37/20 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469


  • 1. การเพิ่มเติมบทนิยามคำศัพท์ต่างๆ และ การกำหนด “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” และ “เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน”
  • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรฉบับปัจจุบันยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบทนิยามของคำศัพท์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยกับสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับความตกลงระหว่างประเทศ
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพิ่มบทบัญญัติให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศได้
   เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 2 และร่างมาตรา 37/13
  • 2.การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
  • 2.1 การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน”
   ปัญหา - เนื่องจาก “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” และ “เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน” อาจตั้งอยู่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต่างประเทศภายใต้กฎหมายของตนได้เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกอาณาเขต
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพื่อกำหนดบทนิยามของคำว่า “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ตามความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดให้เป็นเขตที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละประเทศร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของตนได้ และเพื่อกำหนดบทบัญญัติให้การปฏิบัติงานของศุลกากรใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
   เหตุผล - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต่างประเทศภายใต้กฎหมายของตนใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ที่อาจตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 3714 และร่างมาตรา 37/15

   2.2 การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน”
   ปัญหา - เนื่องจากตามความตกลงระหว่างประเทศได้กำหนดให้ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละประเทศร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของตนใน “เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ซึ่งอาจตั้งอยู่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และอาจมีการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และการกระทำความผิดนั้นอาจเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรของทั้งสองประเทศ
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพิ่มบทบัญญัติเพื่อกำหนดว่าการกระทำความผิดที่ได้กระทำลงใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ประเทศภาคีคู่สัญญาประเทศใดจะมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่เกิดขึ้น
   เหตุผล - เพื่อให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่เกิดขึ้นได้ในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรของทั้งสองประเทศ
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 37/16
  • 3.เขตอำนาจศาล
  • ปัญหา - เนื่องจากมีปัญหาว่าหากเกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นใน “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” ศาลของประเทศใดจะมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่เกิดขึ้น
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพิ่มบทบัญญัติให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจศาลและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรแก่กรณีที่ความผิดถูกตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันที่อยู่นอกราชอาณาจักรได้
   เหตุผล - เพื่อให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจศาลเหนือความผิดในกรณีที่ความผิดถูกตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 37/17
  • 4.การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักร
  • ปัญหา - เนื่องจากตามความตกลงระหว่างประเทศได้กำหนดให้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักรได้
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพิ่มบทบัญญัติศุลกากรให้กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักรได้
   เหตุผล - เพื่อให้กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักรได้
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 37/18
  • 5.การจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามความตกลงระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ

  • ปัญหา - เนื่องจากตามความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีเป็นภาษาอังกฤษ
   แนวทางที่ขอแก้ไข - เพิ่มบทบัญญัติกำหนดให้มีการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการศุลกากรที่เป็นไปตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
   เหตุผล - เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว
   มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - มาตรา 37/20
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ใช้เป็นกฎหมายเมื่อพ้นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน
  • มาตรา ๒
  • ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็นวรรค ๑๖ และ ๑๗ ของมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
   คำว่า ศุลกสถาน หมายความและกินความรวมไปถึงสำนักงานศุลกากร ด่านศุลกากร ด่านพรมแดน ที่ทำการศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรสำหรับพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือที่ทำการอื่นใดของศุลกากร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
   คำว่า เขตศุลกากร หมายความและกินความรวมไปถึงศุลกสถาน เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่พนักงานศุลกากรมีอำนาจปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
  • มาตรา ๓
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๔ สัตต แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
  • หมวด ๔ สัตต
  • อำนาจทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
   มาตรา ๓๗/๑๓ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้ ให้นำพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายศุลกากรอื่นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
   มาตรา ๓๗/๑๔ ในหมวดนี้ พื้นที่ควบคุมร่วมกัน เขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หมายถึง พื้นที่ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศกำหนดให้เป็นเขตที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละประเทศร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของตน ไม่ว่าบริเวณพื้นที่นั้นจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ หรือจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ตาม ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่หรือเขตพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
   มาตรา ๓๗/๑๕ การปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกันหรือที่ทำการศุลกากรสำหรับพื้นที่ควบคุมร่วมกันที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
   มาตรา ๓๗/๑๖ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ การกระทำที่ได้ทำลงในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
   (๑) หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทย หรือประเทศภาคีคู่สัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่มีการอ้างว่ากฎหมายของตนถูกละเมิด มีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดนั้น
   (๒) หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทย และประเทศภาคีคู่สัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้ประเทศที่พื้นที่ควบคุมร่วมกันตั้งอยู่ มีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดนั้น เว้นแต่ความตกลงระหว่างประเทศจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   มาตรา ๓๗/๑๗ ในกรณีที่ความผิดถูกตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรและประเทศไทยมีสิทธิเข้าใช้เขตอำนาจศาลเหนือความผิดนั้น ให้ศาลที่ใกล้ที่สุดกับการส่งออกตามหมวดนี้ มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรนั้น
   มาตรา ๓๗/๑๘ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง สำหรับการผ่านแดนที่เป็นการข้ามผ่านราชอาณาจักร
   มาตรา ๓๗/๑๙ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติใดๆ มาใช้ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
   การนำระเบียบ วิธีปฏิบัติใดๆ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา เงื่อนไขและมาตรฐานตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   มาตรา ๓๗/๒๐ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใดอันเกี่ยวกับการศุลกากรให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนด
  • มาตรา ๔
  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail