Facebook


ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....(ตามอนุสัญญาเกียวโต ฉบับแก้ไข และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4869 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร

 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และว่าด้วยการ

 

นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร)

 

_____________________

 

 

หลักการ

 

 

                   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังนี้

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และว่าด้วยการ
  นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร)
  _____________________

  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังนี้

  ๑. เพิ่มเติมความเป็นบทนิยามเป็นวรรค ๑๘- ๒๔ ของมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร
  ๒. ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และให้ใช้ความใหม่แทน เพื่อให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้ทำการชั่งของ การสอบ การตีราคา ฯลฯ เพื่อประเมินค่าภาษี หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในราชการ และให้อำนาจอธิบดีในการวินิจฉัยราคาของผู้นำเข้าเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร และกำหนดให้กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยได้
  ๓. ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และให้ใช้ความใหม่แทน เพื่อนำหลักบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร
  ๔. กำหนดบทบัญญัติเรื่องการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากร (เพิ่มความเป็นหมวด ๑๔ ทวิ การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากร คือเป็นมาตรา ๑๐๙/๑ มาตรา ๑๐๙/๒ มาตรา ๑๐๙/๓ มาตรา ๑๐๙/๔ มาตรา ๑๐๙/๕ มาตรา ๑๐๙/๖ มาตรา ๑๐๙/๗ มาตรา ๑๐๙/๘ มาตรา ๑๐๙/๙ มาตรา ๑๐๙/๑๐ มาตรา ๑๐๙/๑๑ และมาตรา ๑๐๙/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙)
  ๕. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้สามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากรได้
  ๖. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันและบังคับใช้ทางกฎหมายได้
  ๗. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้อำนาจกรมศุลกากรในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระบวนการทางศุลกากร
  ๘. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความลับที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากร
  ๙. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความลับทางการค้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร หรือของบุคคลที่กรมศุลกากรมอบหมายให้ดูแลจัดการ ตลอดจนโทษในเรื่องที่เกี่ยวกับความลับทางการค้าดังกล่าว
  ๑๐. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดความผิด และโทษเกี่ยวกับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร
  ๑๑. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้อำนาจอธิบดีในการกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องใดๆในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกระบวนการทางศุลกากรที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๒. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดวิธีการอุทธรณ์ผลการระงับข้อพิพาทตามวิธีการที่อธิบดีกำหนดต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
  ๑๓. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์
  ๑๔. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดสถานะและรูปแบบการจัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
  ๑๕. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อให้สิทธิคู่กรณีในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาล
  ๑๖. เพิ่มเติมความเป็นมาตรา ๑๐๙/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนดให้การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากรเทียบเสมอกับการดำเนินการด้วยเอกสาร และเพื่อกำหนดให้การกระทำความผิดอันเป็นความผิดทางศุลกากรซึ่งได้ดำเนินการโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการดำเนินการด้วยเอกสาร ตลอดจนการกำหนดให้นำบทบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาใช้แก่การกระทำความผิดทางศุลกากรซึ่งได้ดำเนินการโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เหตุผล

  ปัจจุบัน แนวโน้มวิวัฒนาการด้านการค้าระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น การทำความตกลงเพื่อนำระบบการตรวจสินค้าครั้งเดียวมาใช้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Protocol to Establish and Implement ASEAN Single Window) เป็นต้น จากวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ดังกล่าว ก่อให้เกิดความตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีขึ้นมากมาย ซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายศุลกากรถือเป็นกฎหมายพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้วางหลักไว้ว่า “เมื่อใดบทพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับบทกฎหมายพระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใช้อยู่ ณ บัดนี้ ท่านว่าเรื่องใดอันเกี่ยวแก่ศุลกากรนั้น ให้ยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ และกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือประกาศใดซึ่งจะให้ได้ใช้ในภายหน้านั้น มิให้ถือว่าเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือถอนไปเสียซึ่งอำนาจและบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นไว้แต่ในกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือประกาศใหม่นั้น จะแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่ามีความประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น” นอกจากนี้ การดำเนินพิธีการศุลกากร เช่น การยื่นใบขนสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เป็นพิธีการเฉพาะที่ยากแก่การจำแนกว่าเป็นธุรกรรมประเภทใดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มิได้กำหนดความผิดและโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายศุลกากรไว้แต่อย่างใด
  อีกทั้งยังมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) อันถือเป็นพิธีการศุลกากรตามมาตรฐานโลก ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง และการให้อำนาจแก่พนักงานศุลกากรในการชั่งของ การสอบ การตีราคา ฯลฯ เพื่อประเมินค่าภาษี เป็นต้น
  ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศุลกากรตลอดจนการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านต่างๆอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น


  โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
  (ตามอนุสัญญาเกียวโต ฉบับแก้ไข และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร)

  1. เพิ่มเติมความ วรรค 18- 24 ของมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  2. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  3. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  4. กำหนดบทบัญญัติเรื่องการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร
  เพิ่มความหมวด 14 ทวิ (มาตรา 109/1-มาตรา 109/12)
  การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • 1. การเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์”และคำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีบทนิยามของคำว่า“อิเล็กทรอนิกส์”และคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดบทนิยามของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากรตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 2 วรรค 18 - 24
 • 2. การกำหนดให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าของศุลกากรมีผลผูกพันและการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกคำวินิจฉัย (Advance Binding Ruling)
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องการกำหนดให้คำวินิจฉัยศุลกากรล่วงหน้าของศุลกากรมีผลผูกพันและการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกคำวินิจฉัย (Advance Binding Ruling) ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ
  แนวทางที่ขอแก้ไข - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้ทำการชั่งของ การสอบ การตีราคา ฯลฯ เพื่อประเมินค่าภาษี หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในราชการ และให้อำนาจอธิบดีในการวินิจฉัยราคาของผู้นำเข้าเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร และกำหนดให้กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยได้
  เหตุผล - เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) อันถือเป็นพิธีการศุลกากรตามมาตรฐานโลก ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 13
 • 3. การนำหลักบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงอันถือได้ว่าเป็นพิธีการศุลกากรตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ
  แนวทางที่ขอแก้ไข - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องหลักบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) อันถือเป็นพิธีการศุลกากรตามมาตรฐานโลก ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 14
 • 4. การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากรแต่อย่างใด
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดบทบัญญัติเรื่องการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อให้สามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากร
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/1
 • 5. การมีผลผูกพันและบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากร
 • ปัญหา - เมื่อร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ตามอนุสัญญาเกียวโต ฉบับแก้ไข และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร) กำหนดให้การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการศุลกากรได้ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความว่าการดำเนินการต่างๆจะมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดบทบัญญัติให้การดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการศุลกากรมีผลผูกพันและใช้บังคับทางกฎหมาย
  เหตุผล - เพื่อให้การดำเนินการต่างๆโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันและบังคับใช้ทางกฎหมายได้
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/2
 • 6. อำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดบทบัญญัติเรื่องการให้อำนาจกรมศุลกากรในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระบวนการทางศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/3
 • 7. มาตรการในการรักษาความลับ
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดมาตรการในการรักษาความลับที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/4
 • 8. มาตรการในการดูแลรักษาความลับทางการค้า
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความลับทางการค้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร หรือของบุคคลที่กรมศุลกากรมอบหมายให้ดูแลจัดการ ตลอดจนโทษในเรื่องที่เกี่ยวกับความลับทางการค้า
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/5
 • 9. ความผิดและโทษเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดความผิด และโทษเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/6
 • 10. วิธีการระงับข้อพิพาท
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - เพื่อให้อำนาจอธิบดีในการกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกระบวนการทางศุลกากรที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/7
 • 11. วิธีการอุทธรณ์ผลการระงับข้อพิพาท
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดวิธีการอุทธรณ์ผลการระงับข้อพิพาทตามวิธีการที่อธิบดีกำหนดต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/8
 • 12. องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/9
 • 13. สถานะและรูปแบบการจัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดสถานะและรูปแบบการจัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/10
 • 14. การให้สิทธิคู่กรณีในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดบทบัญญัติเรื่องการให้สิทธิคู่กรณีในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาล
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยี
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/11
 • 15. การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากรเทียบเสมอกับการดำเนินการด้วยเอกสาร
 • ปัญหา - กฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้ และไม่เพียงพอที่จะรองรับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  แนวทางที่ขอแก้ไข - กำหนดให้การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากรเทียบเสมอกับการดำเนินการด้วยเอกสาร และเพื่อกำหนดให้การกระทำความผิดอันเป็นความผิดทางศุลกากรซึ่งได้ดำเนินการ โดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการดำเนินการด้วยเอกสาร ตลอดจนการกำหนดให้นำบทบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 มาใช้แก่การกระทำความผิดทางศุลกากรซึ่งได้ดำเนินการโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เหตุผล - เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทางศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มิได้กำหนดความผิดและโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายศุลกากรไว้แต่อย่างใด
  มาตราในร่างพระราชบัญญัติ - ร่างมาตรา 109/12
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ใช้เป็นกฎหมายเมื่อพ้นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน
  • มาตรา ๒
  • ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็นวรรค ๑๘- ๒๔ ของมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
   คำว่า การศุลกากร หมายความและกินความรวมไปถึงการนำของเข้าและการส่งของออก และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับศุลกากร รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกรรมอื่นๆกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยระบบเอกสาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
   คำว่า อิเล็กทรอนิกส์ หมายความและกินความรวมไปถึงอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
   คำว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความและกินความรวมไปถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
   คำว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความและกินความรวมไปถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
   คำว่า วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความและกินความรวมไปถึงการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรบังคับให้จัดทำ ยื่น ส่ง รับ เก็บรักษา การอนุญาต การชำระเงิน หรือดำเนินการอื่นใด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือบางส่วน
   คำว่า ความลับทางการค้า หมายความและกินความรวมไปถึงความลับทางการค้าตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
   คำว่า ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความและกินความรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๓ บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคา การวินิจฉัยกฎว่าด้วย ถิ่นกำเนิดของสินค้าหรือถิ่นกำเนิดของสินค้า การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ฯลฯ เพื่อประเมินค่าภาษี หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในราชการนั้น ให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้ทำ
   อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัยราคาของของนำเข้าเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ราคาตามความในมาตรา ๒ วรรค ๑๒ (๒)
   ในกรณีที่มีคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาล่วงหน้าก่อนการนำของเข้าว่ากรมศุลกากรจะใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ราคาตามความในมาตรา ๒ วรรค ๑๒ (๒) ข้อใดในการรับราคาของดังกล่าว ให้อธิบดีใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาตามความในมาตรา ๒ วรรค ๑๒ (๒) และให้คำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลผูกพันตามระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด เว้นแต่ข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
   การขอให้วินิจฉัยราคาของของนำเข้าล่วงหน้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด
   ให้ผู้ร้องขอให้มีคำวินิจฉัยราคาของของนำเข้าล่วงหน้าตามความในวรรคสามหรือร้องขอให้วินิจฉัยกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดหรือถิ่นกำเนิดของสินค้าล่วงหน้าก่อนการนำเข้า หรือร้องขอให้จำแนกพิกัดอัตราศุลกากรของของนำเข้าล่วงหน้าก่อนการนำเข้า ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร เสียค่าธรรมเนียมขณะยื่นคำร้อง ในกรณีที่กรมศุลกากรยกคำร้องดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าผู้ร้องขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ว่าในสื่อในรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับของดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ผู้ร้องขอ ขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่กรมศุลกากรยกคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   อัตราค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
  • มาตรา ๔
  • ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๔ เมื่อของผ่านศุลกากร หรืออยู่ในความกำกับตรวจตราของศุลกากรด้วยประการใดๆ พนักงานศุลกากรจะเปิดหีบห่อและตรวจของนั้นในเวลาใดๆก็ได้ พนักงานศุลกากรนั้นจะเอาตัวอย่างของใดๆไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็น ตัวอย่างของนี้ต้องส่งให้โดยไม่คิดราคา และพนักงานนั้นจะเลือกเอาออกจากหีบห่อหรือส่วนใดแห่งของนั้นก็ได้ แต่ว่าตัวอย่างเช่นนี้ จะต้องเอาไปแต่เพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และจะต้องเอาออกโดยวิธีอันจะทำให้เจ้าของเสียหายหรือลำบากอย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และเมื่อไรสามารถจะคืนได้ ก็ให้คืนแก่เจ้าของไปโดยเร็ว
   การใช้อำนาจทางศุลกากรเพื่อตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อจำกัดการใช้อำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับ
  • มาตรา ๕
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
  • หมวด ๑๔ ทวิ
  • การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร
   มาตรา ๑๐๙/๑ เพื่อประโยชน์แห่งการศุลกากร หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ อันเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่นๆมาใช้ โดยอาจกำหนดให้ใช้แทนเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
   การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา เงื่อนไขและมาตรฐานตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   มาตรา ๑๐๙/๒ การจัดทำ ยื่น ส่ง รับ เก็บรักษา การอนุญาต การชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นใด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลผูกพันและบังคับใช้ทางกฎหมาย
   อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้บุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศุลกากรนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจการอันเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรก็ได้
   มาตรา ๑๐๙/๓ อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
   มาตรา ๑๐๙/๔ การเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการศุลกากร และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ให้เป็นไปที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมายรวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลด้วย
   ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสภาพเป็นข้อมูลลับ หรือเป็นข้อมูลที่ได้มาจากพื้นฐานที่เป็นความลับเพื่อความมุ่งหมายในการประเมินราคาศุลกากร ตามบทบัญญัติมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
   มาตรา ๑๐๙/๕ การดูแลรักษาความลับทางการค้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กรมศุลกากร หรือของบุคคลที่กรมศุลกากรมอบหมายหรือจัดจ้างให้ดูแลจัดการ ตลอดจนโทษในเรื่องที่เกี่ยวกับความลับทางการค้าดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   มาตรา ๑๐๙/๖ ความผิด และโทษในเรื่องที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร หรือของบุคคลที่กรมศุลกากรมอบหมายหรือจัดจ้างให้ดูแลจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   มาตรา ๑๐๙/๗ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีความผูกพัน ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องใดๆในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการศุลกากรที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือกรมศุลกากร
   มาตรา ๑๐๙/๘ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถอุทธรณ์ผลการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการที่อธิบดีกำหนดต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
   มาตรา ๑๐๙/¬๙ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทนภาคเอกชนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
   มาตรา ๑๐๙/๑๐ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และให้ทำเป็นหนังสือส่งไปยังคู่กรณี
   มาตรา ๑๐๙/๑๑ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
   มาตรา ๑๐๙/๑๒ บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ให้นำมาใช้บังคับแก่การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรเสมอกับการดำเนินการด้วยเอกสาร ตามที่จะพึงใช้ได้โดยมิพักต้องคำนึงถึงถ้อยคำสำนวนซึ่งใช้ตามปกติในการดำเนินการด้วยเอกสาร
   การกระทำความผิดอันเป็นความผิดทางศุลกากรซึ่งได้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ดำเนินการด้วยเอกสาร และให้นำมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๒ ทวิ มาใช้บังคับ แก่กรณีดังกล่าวด้วย
  • มาตรา ๖
  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   -------------------
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail