Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4361 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่..)

 

พ.ศ. ....

 

 

 
 

 


..................................................

 

..................................................

 

..................................................

 

                                                                             ……………………………………………………………………………………………….……………………………………

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความในประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมหลายประการ การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการในระดับต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบที่สลับซับซ้อน ทำให้การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมีความยากมากขึ้น ทำให้การกระทำทุจริตหลายคดีไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันกำหนดอายุความ อีกทั้งเมื่อผู้กระทำผิดหลบหนีและยังไม่สามารถจับตัวมาดำเนินคดีหรือฟ้องศาลหรือรับโทษได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนดจะทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายและโทษที่จะได้รับ ส่งผลให้การกระทำผิดและการกระทำทุจริตทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือทำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้

  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับอายุความของผู้กระทำความผิดที่หลบหนี และกำหนดให้อายุความฟ้องคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือหลบหนีไปจากภูมิลำเนา อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕)
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความในคดีความผิดต่อส่วนตัว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
  (๓) ยกเลิกอายุความฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องบุคคลเหล่านั้นให้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น(เพิ่มมาตรา ๙๘/๑)


  • ประเด็นแรก
  • กำหนดให้การขาดอายุความ ใช้บังคับกับกรณีที่มีการฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินกำหนดเวลาตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่งเพราะผู้นั้นยังคงเป็นผู้วิกลจริตเท่านั้น ไม่รวมกรณีผู้กระทำผิดหลบหนี
  • ประเด็นที่สอง
  • เนื่องจากปัจจุบันการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายและโทษที่จะได้รับ จึงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับ อายุความของผู้กระทำความผิดที่หลบหนีและกำหนดให้อายุความฟ้องคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือหลบหนี ไปจากภูมิลำเนา อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้
  • ประเด็นที่สาม
  • การขยายอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
  • ประเด็นที่สี่
  • การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบที่สลับซับซ้อนทำให้การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมีความยากมากขึ้น ทำให้บางคดีไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันกำหนดเวลาของอายุความ ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและโทษที่จะได้รับ ดังนั้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวการทุจริตไม่สามารถหลบหนีความผิดและโทษที่จะได้รับได้ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องที่ชัดเจน
 • ประเด็นแรก
 • กำหนดให้การขาดอายุความ ใช้บังคับกับกรณีที่มีการฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินกำหนดเวลาตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่งเพราะผู้นั้นยังคงเป็นผู้วิกลจริตเท่านั้น ไม่รวมกรณีผู้กระทำผิดหลบหนี
 • ประเด็นที่สอง
 • เนื่องจากปัจจุบันการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายและโทษที่จะได้รับ จึงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับ อายุความของผู้กระทำความผิดที่หลบหนีและกำหนดให้อายุความฟ้องคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้
 • ประเด็นที่สาม
 • การขยายอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
 • ประเด็นที่สี่
 • การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบที่สลับซับซ้อนทำให้การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมีความยากมากขึ้น ทำให้บางคดีไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันกำหนดเวลาของอายุความ ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและโทษที่จะได้รับ ดังนั้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมไม่สามารถหลบหนีความผิดและโทษที่จะได้รับได้ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องที่ชัดเจน
  • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  • ร่าง
   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..)
   พ.ศ. ....


   ..................................................
   ..................................................
   ..................................................
   .

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

   พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
   ...............................................................................................................................................................................................

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดเวลาในวรรคหนึ่งเพราะผู้นั้นยังคงเป็นผู้วิกลจริต ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน
   มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๙๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
   ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนี และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ แม้จะเกินกำหนดเวลาในวรรคหนึ่งนับแต่วันหลบหนี ก็ไม่ถือว่าเป็นอันขาดอายุความ
   ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้ ให้อายุความสะดุดหยุดลง
   มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๙๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
   มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๘/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
   มาตรา ๙๘/๑ มิให้นำความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
   เมื่อได้ตัวผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้เจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือมีอำนาจจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินการให้มีการฟ้องผู้นั้นต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ตัวมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายเวลา
   เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี แม้จะเกินกำหนดเวลาในมาตรา ๙๘ ก็ไม่ถือว่าเป็นอันล่วงเลยเวลาการลงโทษให้ลงโทษ ผู้นั้นในโทษที่ยังมิได้รับหรือที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนนั้นได้


   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   ...........................................
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail