Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อายุความ)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3915 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความในประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมหลายประการ การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการในระดับต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบที่สลับซับซ้อน ทำให้การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมีความยากมากขึ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..)
  พ.ศ. ....


  หลักการ
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับอายุความของผู้กระทำความผิดที่หลบหนี และกำหนดให้อายุความฟ้องคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕)
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความในคดีความผิดต่อส่วนตัว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
  (๓) ยกเลิกอายุความสำหรับการฟ้องและการรับโทษของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อให้ผู้กระทำความผิดไม่สามารถหลบหนีความผิดและโทษที่จะได้รับได้ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องบุคคลเหล่านั้นให้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๘/๑


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail