Facebook


ร่าง พ.ร.บ.ชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่..)พ.ศ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1099 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

พระราชบัญญัติ

 

การชลประทานราษฎร์ ( ฉบับที่.. )

 

พ.ศ. ....

 

_____________

 

 

............................................

 

............................................

 

.............................................

 

 

 

                .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ..)
  พ.ศ. ....
  ___________________

  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์

  เหตุผล

  เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สมควรปรับปรุง ให้สอดคล้องเกี่ยวกับการเกณฑ์แรงงาน และเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบการชลประทานราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อีกทั้งแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นการเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกสรุปสาระสำคัญ


  • สาระสำคัญของเรื่อง หรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
   ข้อเท็จจริง
   (1) กำหนดคำนิยามให้มีความหมายชัดเจนและครอบคลุม
   (2) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
   (3) กำหนดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานราษฎร์ขึ้นใหม่ประจำจังหวัด เรียกว่าคณะกรรมการชลประทานราษฎร์จังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่โดยตรงปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรมการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และควบคุมการบริหารจัดการชลประทานราษฎร์
   (4) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการชลประทานราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
   (5) กำหนดเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินทำการชลประทานส่วนบุคคล ที่จะต้องขออนุญาตจาก เจ้าพนักงานใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการถือครองที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น มีการ ใช้น้ำเพื่อกิจการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณไม่เพียงพอ
   (6) กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แบบขออนุญาตทำการชลประทานส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
   (7) แก้ไข “ เงินค่าทำขวัญ ” เป็น “ ค่าชดเชย ” ในกรณีมีความจำเป็นที่จะขยายเขตการชลประทานจากการชลประทานส่วนบุคคล เปลี่ยนเป็น การชลประทานส่วนราษฎร โดยให้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการชลประทานร่วมกันออกเงินค่าชดเชยเฉลี่ยตามสัดส่วน
   (8) กรณีตกลงเรื่องค่าชดเชยกันไม่ได้ กำหนดให้คณะกรรมการชลประทานราษฎร์จังหวัด และผู้ที่จะได้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะขอตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับแทนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
   (9) กำหนดให้การขออนุญาตจากเจ้าพนักงานทำการชลประทานส่วนบุคคลทำทางน้ำผ่านที่ดินอื่นต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ไปในแนวทางเดียวกัน และจำนวนเงินค่าทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หากไม่อาจตกลงกันได้ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตอาจร้องขอต่อคณะกรรมการชลประทานราษฎร์จังหวัดแทนคณะกรรมการตามที่กฎหมายเดิมกำหนดไว้ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทน
   (10) แก้ไขปรับปรุงโดยตัดเรื่องการเกณฑ์แรงงานและเครื่องอุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎรออก เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในเรื่องห้ามการเกณฑ์แรงงาน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
   (11) กำหนดให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานส่วนราษฎรร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยตามสัดส่วนเนื้อที่ดิน หากการขุดดิน หรือทิ้งมูลดิน หรือทิ้งสิ่งอื่นใดในที่ดินใกล้เคียงกับเขตก่อสร้าง แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินนั้น
   (12) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดผู้อื่นให้ไปทำงานแทนในกรณีที่ไม่สามารถไปทำงานตามคำสั่งเกณฑ์ของเจ้าพนักงานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามมาตรา 38 ที่กำหนดห้ามการเกณฑ์แรงงาน
   (13) ยกเลิกบทบัญญัติที่ยกเว้นการเกณฑ์แรงงานและเครื่องอุปกรณ์ให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่ควบคุมทำการชลประทานส่วนราษฎรในเขตตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องบุคคล ย่อมเสมอกันในกฎหมาย
   (14) ปรับปรุงบทกำหนดโทษโดยการยกเลิกโทษ เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายที่แก้ไข
   (15) กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแบบคำขอสัมปทานทำการชลประทานส่วนการค้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน


ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail