Facebook


ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5551 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
พ.ศ. ....
________________

............................................
............................................
............................................
             
  ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
  ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
         มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ....
          มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
       “ประชาสังคม” หมายความว่า  การที่ประชาชนที่มีจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อส่วนรวมรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคล  ชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือองค์กรเอกชนอื่นด้วยความสมัครใจ  เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ  เช่น  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน  สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  ยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
  “องค์กรด้านประชาสังคม”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือองค์กรเอกชนอื่น  ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประชาสังคม
             “เครือข่ายประชาสังคม” หมายความว่า โครงสร้างการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล ชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือองค์กรเอกชนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมด้านประชาสังคมร่วมกัน ทำให้เกิดการสื่อสาร  การเรียนรู้ และการร่วมมือในระดับต่าง ๆ
          “ธุรกิจเพื่อสังคม” หมายความว่า  การดำเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ได้แก่ การบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  สินค้าหรือบริการ การเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม กับกลุ่มบุคคล  ชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน  หรือองค์กรเอกชนอื่นที่ดำเนินกิจกรรมด้านประชาสังคม  รวมทั้งองค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการเพื่อสังคมเป็นหลัก “อาสาสมัครเพื่อสังคม” หมายความว่า บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ
                          “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


          มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

      

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail