Facebook


พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. .

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4605 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
พ.ศ. ....

.....................................................................
....................................................................
....................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................
            โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “ พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต  พ.ศ. ….”

 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
 “ซะกาต”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ศาสนาอิสลามได้บัญญัติให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับซะกาตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้
 “กองทุนซะกาต” หมายความว่า  กองทุนซะกาตที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบรรดาซะกาตจากผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิได้รับตามบัญญัติศาสนาอิสลาม และให้ความหมายรวมถึงบรรดาทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นทานหรือเพื่อสาธารณกุศลด้วย
 “ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต”  หมายความว่า  บุคคลแปดจำพวกซึ่งศาสนาอิสลามได้บัญญัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับซะกาต  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๕)
  “บัญญัติศาสนาอิสลาม” หมายความว่า หลักการศาสนาอิสลามตามที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน และพระวจนะหรือพระจริยวัตรหรือการยอมรับของท่านศาสดามูฮำหมัด รวมทั้ง มติของปวงปราชญ์มุสลิม (อิจมาอฺ) และหลักการอนุมาน (กิยาส)
 “คนอาดิ้ล” หมายความว่า ผู้ซึ่งศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด มีความเที่ยงธรรม และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของตนเองหรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมอื่น
 “คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
 “มัสยิด” หมายความว่า  มัสยิดซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
 “สัปปุรุษ” หมายความว่า  สัปปุรุษประจำมัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
 “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
 “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
 “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
เป้าหมายและหลักการ
________________

 มาตรา ๕ การดำเนินการและการจัดการซะกาตต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการตามคำสอนของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิได้รับซะกาตอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ในอันที่จะสามารถดำรงชีพได้ตามฐานานุรูปของบุคคลนั้น

 มาตรา ๖  การจัดเก็บซะกาตหรือทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายหรือบริจาคตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของความสมัครใจของผู้มีหน้าที่จ่ายซะกาตหรือผู้บริจาคอย่างแท้จริง ทั้งนี้โดยจะต้องไม่มีการบังคับ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail