Facebook


ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3974 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้

(๑)แก้ไขเพิ่มเติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ห้ามข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับกรุงเทพมหานครการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานครการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือที่กรุงเทพมหานครการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นจะกระทำ

 

(๒)แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถมอบอำนาจได้กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่งที่จะมอบอำนาจ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการเขตขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้ 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ห้ามข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือที่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นจะกระทำ


  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถมอบอำนาจได้กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่งที่จะมอบอำนาจ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการเขตขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้


  (๓) เพิ่มเติมมาตรา ๘๘/๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน นับแต่เวลาผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน


  (๔) แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๐ สามารถดำเนินกระบวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้


  (๕) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้กรุงเทพมหานครสามารถก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัท เพื่อทำกิจการอื่นอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ นอกเหนือจากกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค


  (๖) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งสหการร่วมกับองค์กรเอกชนได้


  (๗) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ เป็นเหตุให้การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไม่คล่องตัว และการใช้บังคับกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและการใช้บังคับกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   (๑) ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
   รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
   (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
   รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น นอกเหนือไป จากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติ
   (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยเจตนา ในสัญญาที่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เป็นคู่
   สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือที่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นจะกระทำ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
   บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจาก การดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือวุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานคร หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง

  • มาตรา ๔
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย
   ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานครตามลำดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
   อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่อง การมอบอำนาจไว้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคสาม โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการเขตจะมอบอำนาจนั้นให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตต่อไปก็ได้
  • มาตรา ๕
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
   มาตรา ๘๘/๑ การเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
   ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรอง
   หรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
  • มาตรา ๖
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นสำนัก ผู้อำนวยการเขตหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้
   (๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น
   (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ
   (๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
   ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งในเขตกรุงเทพ-
   มหานคร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจำคุก ให้มีอำนาจเปรียบเทียบและเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วแต่ไม่ชำระเงินค่าปรับตามวรรคสี่ภายในกำหนดเวลา หรือคดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อทำการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีในศาลต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้นเป็นสำนวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ในกรณีความผิดตามวรรคห้า หากพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง หรือจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา แล้วแต่กรณี ให้อำนาจทำความเห็นแย้งหรือเห็นชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร
   บรรดาเงินค่าปรับตามมาตรานี้ ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
  • มาตรา ๗
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   กรุงเทพมหานครอาจทำกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครในรูปของการก่อตั้งเป็นบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้
   บริษัทที่มีฐานะเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครจะต้องมีหุ้นที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน การก่อตั้งหรือการเข้าถือหุ้นในบริษัทอันเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและในกรณีการก่อตั้งบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
  • มาตรา ๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจดำเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
   การจัดตั้งสหการจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้น ให้กำหนดชื่อ อำนาจหน้าที่ ทุนประเดิม โครงสร้างการบริหาร และวิธีการดำเนินงานของสหการ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหการ
   การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
  • มาตรา ๙
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   "มาตรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภทดังต่อไปนี้
   (๑) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำหรับน้ำมัน และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สำหรับก๊าซปิโตรเลียม
   (๒) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
   (๓) ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมที่จะจัดเก็บและนำส่งให้กรุงเทพมหานคร
   (๔) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษี ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ที่จะจัดเก็บเพิ่มขึ้น


   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


   ...........................................

   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail