Facebook


ร่างพระราชบัญญัติหอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5734 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

- ร่าง -

 

 

 

พระราชบัญญัติ

 

 

 

หอสมุดแห่งชาติ

 

 

 

พ.ศ. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..................................

 

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติ
  เหตุผล
  โดยที่หอสมุดแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของชาติในการเก็บรวบรวม จัดหา และอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศนวัสดุทุกรูปแบบที่ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งเอกสารโบราณ เพื่อให้เป้นแหล่งเก็บรวบรวมและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่และเป็นสาธารณสมบัติของชาติ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่รับรองเอกสารใดๆ เพื่อใช้อ้างอิงตามกฎหมาย ตลอดจนการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสารเพื่อจัดทำเป็นบรรณานุกรมแห่งชาติ แต่การดำเนินการดังกล่าวของหอสมุดแห่งชาติที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ยังขาดกระบวนการทางกฎหมายที่จะมารองรับ ดังนั้นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้าถึงแหล่งความรู้หรือได้รับการเพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้พิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ในธุรกิจ หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือภายในประเทศให้แพร่หลายและมีระบบเพื่อการค้นหาข้อมูลและเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  บทนิยาม (มาตรา ๓)
  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๔)
  หมวด ๑ หอสมุดแห่งชาติและอำนาจหน้าที่ (มาตรา ๕ - มาตรา ๗)
  หมวด ๒ คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๘ - มาตรา ๑๓)
  หมวด ๓ การบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติและการให้บริการ (มาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๙)
  หมวด ๔ กองทุนหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๒๐ - มาตรา๒๖)
  หมวด ๕ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๒๘)

  • กำหนดบทนิยามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๓)
  • กำหนดบทนิยามของคำว่า "หอสมุดแห่งชาติ" "หอสมุด" "ทรัพยากรสารสนเทศ" "เอกสารโบราณ" "คลังพิสูจน์" "คณะกรรมการ" "คณะกรรมการกองทุน" "กองทุน" "อธิบดี" และ "รัฐมนตรี"
  • กำหนดผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๔)
  • กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  • อำนาจหน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๕ - มาตรา ๗)
  • กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งยุบเลิกหอสมุดแห่งชาติ และได้กำหนดให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม คลังพิสจูน์ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวม เก็บรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรทางปัญญา หรือภูมิปัญญาของชาติ เอกสารโบราณ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งพิมพ์ที่ได้รับมาตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า บริการจัดทำสำเนา ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติ
   (๑) จัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดทำและพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของชาติ
   (๒) ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้จัดพิมพ์ หรือผลิต หรือมีอยู่ในต่างประเทศ
   (๓) ให้เป็นคลังเพื่อเก็บรักษาและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
   (๔) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและรวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติและสำรวจแหล่งข้อมูลเอกสารโบราณ
   (๕) วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ทำรายการ และฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายหอสมุดในประเทศและต่างประเทศ
   (๖) ให้บริการแก่ประชาชนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
   (๗) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
   (๘) ทำหน้าที่รับรองทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในคลังพิสูจน์ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงตามกฎหมาย
   (๙) จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ให้แก่บุคลากรหอสมุดอื่นๆ และผู้สนใจ
   (๑๐) เป็นสถานที่ให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลแก่หอสมุดที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับหอสมุดแห่งชาติ
  • คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๘ - มาตรา ๑๓)
  • กำหนดให้มีคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย
   - ประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
   - รองประธานกรรมการได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   - กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
   (๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   (๒) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   (๓) ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   (๔) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   (๕) ปลัดกรุงเทพมหานคร
   (๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
   - กรรมการที่เลือกจากบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ จำนวนไม่เกิน ๕ คน
   (๑) นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   (๒) นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
   (๓) นายกสมาคมการพิมพ์ไทย
   (๔) ผู้แทนหอสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   วัฒนธรรมแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน ๕ คน
   - กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ อธิบดีกรมศิลปากร
   - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
   นอกจากนี้ยังได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่มาจากการคัดเลือกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการประชุมกรรมการและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
  • การบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติและการให้บริการ (มาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๙)
  • ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนด
   (๑) ให้ผู้พิมพ์และผู้โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ต้องส่งสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นในราชอาณาจักรจำนวนไม่น้อยกว่าสองเล่มหรือสองฉบับแล้วแต่กรณี ให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พิมพ์เสร็จ หรือวันที่ออกโฆษณาโดยไม่คิดราคาและค่าส่ง
   (๒) ให้ผู้ผลิตวีดิทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเล้กทรอนิกส์ วัสดุบันทึกเสียง ฟิล์มบันทึกภาพ ไมโครฟิล์ม หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ต้องส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่ละรายการจำนวนไม่น้อยกว่าสองหน่วย ให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ผลิตเสร็จหรือวันที่ออกโฆษณา โดยไม่คิดราคาและค่าส่ง
   (๓) ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN : International Standard Book Number และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN : International Standard Serial Number) รวมทั้งจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ
   (๔) ผู้ที่ขอเข้าใช้บริการหรือขอใช้สถานที่ในหอสมุดแห่งชาติ การทำสำเนาทรัพยกรสารสนเทศ และหนังสือหายาก ที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด และผู้ขอใช้ต้องชำระค่าบริการตามที่อธิบดีกรมศิลปากรกำหนด
   (๕) ให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ และหนังสือหายาก
   (๖) ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่ามีความสำคัญระดับชาติ
  • กองทุนหอสมุดแห่งชาติ (มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๑)
  • ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการหอสมุด โดยที่มาของกองทุนหอสมุดแห่งชาติจะได้จาก
   (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
   (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
   (๓) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   (๔) เงินค่าบริการ เงินค่าใช้จ่าย หรือเงินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้
   (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
   (๖) เงินดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
   (๗) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
   (๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ
   นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหอสมุดแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนหอสมุดแห่งชาติ อีกทั้งยังได้กำหนดให้ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนหอสมุดแห่งชาติมีสิทธินำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประมวลรัษฎากร
  • บทกำหนดโทษ (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๒๘)
  • ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดโทษสำหรับการกระทำดังต่อไปนี้
   (๑) ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้ผลิต ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ได้แก่ ไม่ส่งสิ่งพิมพ์หรือสิ่งผลิตให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
   (๒) บุคคลใดซ่อนเร้น ครอบครอง จำหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากการกระทำดังกล่าวกระทำไปเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติหอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. ...."
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ในพระราชบัญญัตินี้
   หอสมุดแห่งชาติ หมายความว่า หอสมุดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
   หอสมุด หมายความว่า ห้องสมุดหรือสถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมิได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
   ทรัพยากรสารสนเทศ หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นวัสดุที่มีการบันทึกข้อมูลข่าวสารความรู้ ความคิด ประสบการณ์ โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง รหัส หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเอกสารโบราณ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ แถบเสียง แผ่นเสียง วัสดุย่อย ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   เอกสารโบราณ หมายความว่า กระดาษ ใบลาน ผ้า แผ่นหนัง หรือวัตถุอื่นใด ที่มีรูปอักษรเขียนหรือจารึกไว้บนวัตถุด้วยอักษรและภาษาโบราณ
   คลังพิสูจน์ หมายความว่า สถานที่เก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นและหอสมุดแห่งชาติได้แยกเก็บหนังสือส่วนนี้ไว้บริการเพื่อเป็นเอกสารใช้อ้างอิงตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของหน่วยราชการ หน่วยงาน และประชาชน
   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
   คณะกรรมการกองทุน หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหอสมุดแห่งชาติ
   กองทุน หมายความว่า กองทุนหอสมุดแห่งชาติ
   อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมศิลปากร
   รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  • มาตรา ๔
  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
  • หมวด ๑ หอสมุดแห่งชาติและอำนาจหน้าที่
  • มาตรา ๕
  • ให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม คลังพิสูจน์ และเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางปัญญา หรือภูมิปัญญาของชาติ เอกสารโบราณ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งพิมพ์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการ จัดระบบ จัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า บริการจัดทำสำเนา ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ
  • มาตรา ๖
  • หอสมุดแห่งชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะให้สถานที่ใดเป็นหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งการยุบเลิกหอสมุดแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • มาตรา ๗
  • ให้หอสมุดแห่งชาติมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดทำและพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของชาติ
   (๒) ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้จัดพิมพ์ หรือผลิตหรือมีอยู่ในต่างประเทศ
   (๓) ให้เป็นคลังเพื่อเก็บรักษาและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
   (๔) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและรวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติและสำรวจแหล่งข้อมูลเอกสารโบราณ
   (๕) วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ทำรายการ และฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายหอสมุดในประเทศและต่างประเทศ
   (๖) ให้บริการแก่ประชาชนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
   (๗) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
   (๘) ทำหน้าที่รับรองทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในคลังพิสูจน์ เพื่อใช้เป็นเอกสาร
   อ้างอิงตามกฎหมาย
   (๙) จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ให้แก่บุคลากรหอสมุดอื่นๆ และผู้สนใจ
   (๑๐) เป็นสถานที่ให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลแก่หอสมุดที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับ หอสมุดแห่งชาติ
  • หมวด ๒ คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
  • มาตรา ๘
  • ให้มีคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย
   (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ
   (๒) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
   (๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
   (๔) นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ผู้แทนหอสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
   ให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • มาตรา ๙
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๕) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   (๑) มีสัญชาติไทย
   (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   (๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านอนุรักษ์ และด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้านละหนึ่งคน
   (๔) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
   (๖) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย ในเรื่องการจัดพิมพ์ และการจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ
  • มาตรา ๑๐
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
   ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
   ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือแทนตำแหน่งว่างให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น หรือแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลือ
  • มาตรา ๑๑
  • นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   (๕) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๙
   (๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
   (๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • มาตรา ๑๒
  • การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
   ในกรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
   กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
   ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
  • มาตรา ๑๓
  • คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (๑) เสนอแนะ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติ
   (๒) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารสนเทศทางวิชาการ
   (๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานด้านหอสมุดแห่งชาติ และงานด้านสารนิเทศแห่งชาติ
   (๔) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการใช้หอสมุด
   (๕) กำหนดให้มีมาตรฐานเพื่อการฝึกอบรมบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   (๖) เชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้
   (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
   (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
  • หมวด ๓ การบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติและการให้บริการ
  • มาตรา ๑๔
  • ผู้พิมพ์และผู้โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ต้องส่งสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นในราชอาณาจักรจำนวนไม่น้อยกว่าสองเล่มหรือสองฉบับ แล้วแต่กรณี ให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พิมพ์เสร็จหรือวันที่ออกโฆษณา โดยไม่คิดราคาและค่าส่ง
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งสิ่งพิมพ์ตามความในวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด
  • มาตรา ๑๕
  • ผู้ผลิตวีดิทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุบันทึกเสียง ฟิล์มบันทึกภาพ ไมโครฟิล์ม หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรต้องส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่ละรายการจำนวนไม่น้อยกว่าสองหน่วย ให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ผลิตเสร็จหรือวันที่ออกโฆษณา โดยไม่คิดราคาและค่าส่ง
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด
  • มาตรา ๑๖
  • ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการออกเลขมาตรฐานสาลกประจำหนังสือ หรือวารสาร เพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ
   ผู้ใดจะขอออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือวารสาร จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • มาตรา ๑๗
  • ผู้ใดประสงค์จะเข้าใช้บริการในหอสมุดแห่งชาติ การขอใช้สถานที่ในสังกัดหอสมุดแห่งชาติ การทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ และหนังสือหายากที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งการขอใช้บริการอื่นตามหน้าที่ของกรมศิลปากร ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
   ในกรณีการขอใช้บริการทำสำเนา หรือการขอใช้สถานที่ในสังกัดหอสมุดแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอใช้ต้องชำระค่าบริการตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • มาตรา ๑๘
  • เพื่อประโยชน์ในการจัดหา รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ และหนังสือหายาก ไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้อธิบดีมีอำนาจจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ และหนังสือหายากนั้นไว้ได้
  • มาตรา ๑๙
  • ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่ามีความสำคัญระดับชาติ
  • หมวด ๔ กองทุนหอสมุดแห่งชาติ
  • มาตรา ๒๐
  • ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า กองทุนหอสมุดแห่งชาติ ในกรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการหอสมุด
  • มาตรา ๒๑
  • กองทุนหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย
   (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
   (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
   (๓) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   (๔) เงินค่าบริการ เงินค่าใช้จ่าย หรือเงินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้
   (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
   (๖) เงินดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
   (๗) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
   (๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ
   เงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ส่งเข้ากองทุน โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  • มาตรา ๒๒
  • ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน รองอธิบดีกรมศิลปากรที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในงานด้านบรรณรักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาเอกสารและหนังสือ ด้านบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกฎหมายไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • มาตรา ๒๓
  • ให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
  • มาตรา ๒๔
  • ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
   (๒) พิจารณาแผนการใช้จ่ายกองทุน
   (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
   (๔) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน
   (๕) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ และหนังสือ หายาก
  • มาตรา ๒๕
  • การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการบริหารกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
  • มาตรา ๒๖
  • ผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนมีสิทธินำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงิน หรือทรัพย์สินที่บริจาคแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร
  • หมวด ๕ บทกำหนดโทษ
  • มาตรา ๒๗
  • ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และผู้ผลิต ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  • มาตรา ๒๘
  • ผู้ใดซ่อนเร้น ครอบครอง จำหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ถ้าการทำผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำไปเพื่อการค้า ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail