Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3314 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๙/๒๕๔๗

ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

            สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๒๘๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบบที่..) พ.ศ..... (การยกเลิกแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค. ๑))
ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยการยกเลิกแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ให้รวมถึงการยกเลิกใบจองด้วย และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดัวย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
            ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานคณะกรรมหารกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) และคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) ตรวจพิจารณา ตามลำดับ โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย(สำนักงานปลัดกระทรวง และกรมที่ดิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกประกอบร่างฯ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
            แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อยกเลิกหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยกำหนดให้บุคคลดังกล่าวนนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) มายื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินไปใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และให้สำนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน (เพิ่มมาตรา ๕๖/๑)

๒. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            ๒.๑ ข้อสังเกตชั้นต้น
                 คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ความในร่างมาตรา ๓ ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา ๕๖/๑ นั้น ในวรรคสามความว่า “...ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจาก..” หมายความเฉพาะการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

            ๒.๒ ความเห็นในชั้นที่สุด
                 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงและกรมที่ดิน) แล้ว มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายในประเด็นเกี่ยวกับการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ ไม่อาจหาข้อยุติได้
และโดยที่ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญ สมควรที่จะได้มีการพิจารณาโดยความรอบคอบเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให้มีการประชุมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็น กรณี พิเศษ

                 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่..) พ.ศ..... เล้วมีความเห็นว่า การนำเอารายละเอียดของบทบัญญัติมาตรา ๕๖/๑ มากำหนดไว้ในส่วนของหลักการนั้น เป็นการบังคับให้บุคคลต้องมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นการกระทบสิทธิในการขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่มีอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมิได้บังคับให้ต้องมายื่นขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนอกจากนี้ การกำหนดให้ผู้ที่ไม่ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินไปใช้ไนการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน และให้จำหน่า

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail