Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๐/๒๕๔๘)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5641 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เรื่องเสร็จที่ ๕๒๐ / ๒๕๔๘
 

ประกอบร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
พ.ศ. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ อนุมัติหลักการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายคมนาคมและแรงงาน) ที่อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและกระมรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย 
          ในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาโดยมีผู้แทนกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกประกอบร่างฯ ดังนี้

๑. หลักการของร่างกฎกกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ... ที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
          ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ได้รับความปลอดภัยในการทำงาน

๒. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่ผ่านมาการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้พิจารณากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 
          (๑) แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและย้ายร่างเดิมข้อ ๒๗ เกี่ยวกับวันใช้บังคับมากำหนดไว้ในข้อ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามแบบการร่างกฎหมาย 
          (๒) การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามในร่างเดิมข้อ ๑ คำว่า “อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขมีข้อสังเกต และได้แก้ไขถ้อยคำเล็กน้อย เพื่อให้มีกฎหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ได้เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ระดับความร้อน” “งานเบา” “งานปานกลาง” และ “งานหนัก” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (ร่างข้อ ๒) 
          (๓) ปรับปรุงถ้อยคำในร่างเดิมข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ เรื่องการควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการไม่ให้เกินมาตรฐาน และการประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบถึงบริเวณที่มีอันตรายจากความร้อน เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ร่างข้อ ๓ และข้อ ๔) 
          (๔) ตัดหลักการในร่างเดิมข้อ ๑๑ ที่กำหนดให้นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการเพื่อให้มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดออก เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้แก่นายจ้างเกินสมควรและนายจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีความผิด นอกจากนี้ ได้แก้ไขระดับเสียงที่เกินมาตรฐานเป็นหน่วยวัดเดซิเบลเอเพื่อให้เป็นไปตามตารางแนบท้าย (ร่างข้อ ๙) 
          (๕) รวมหมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และหมวด ๕ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ร่างเดิมข้อ ๑๕-ร่างเดิมข้อ ๒๒) เป็นหมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ร่างข้อ ๑๓ – ร่างข้อ ๑๔) เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
          (๖) แก้ไขชื่อหมวด ๖ ในร่างเดิม “การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน” เป็น “หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับบทนิยามในร่าง

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail