Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5415 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เรื่องเสร็จที่ ๓๗๔/๒๕๔๘


ประกอบร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... 

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๗๗๙๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดำเนินการต่อไปได้ 

          ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้มีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกประกอบร่างฯ ดังต่อไปนี้

๑. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
          ๑.๑ แก้ไขบทนิยามคำว่า “พนักงาน” เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่า “พนักงาน” ให้มีความหมายรวมถึงรองผู้ว่าการการซึ่งถือว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งด้วย และได้ตัดตำแหน่งผู้ว่าการออกจากความหมายของคำว่า “พนักงาน” เนื่องจากผู้ว่าการมาจากการจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเพิ่มบทนิยามคำว่า “รัฐมนตรี” เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี่แทนนายกรัฐมนตรี 
          ๑.๒ แก้ไขตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
          ๑.๓ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นสิบห้าคนเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
          ๑.๔ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ 
          ๑.๕ กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้ผู้ว่าการมิใช่พนักงาน แต่มาจากการจ้าง

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
          คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาแก้ไขร้างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
          ๒.๑ ได้จัดลำดับการเพิ่มบทนิยามคำว่า “รัฐมนตรี” จากเดิมที่ให้เพิ่มระหว่างบทนิยามคำว่า “นักท่องเที่ยว” และ “คณะกรรมการ” เป็นให้เพิ่มบทนิยามคำสุดท้ายในมาตรา ๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เป้ฯไปตามแบบร่างกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔) 
          ๒.๒ ได้ตัดการแก้ไขมาตรา ๕ ที่เป็นมาตรารักษาการออก เนื่องจากไม่ได้มีการแก้ไขถ้อยคำให้ต่างไปจากเดิม 
          ๒.๓ ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในทุกมาตราที่อ้างถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตาพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยแก้ไขจากเดิมที่ใช้ถ้อยคำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย” เป็นคำว่า “รัฐมนตรี"”ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี ๓ มาตรา คือ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แต่ร่างเดิมได้แก้ไขมาตรา ๑๖ เท่านั้น จึงได้แก้ไขมาตรา ๗ เพิ่มขึ้น (ร่างมาตรา ๕) 
          ๒.๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยเปลี่ยนแปลงจาก “ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เป็น “ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” แทน เนื่องจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail