Facebook


ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7313 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของลูกจ้างว่าเหมาะสมกับงานที่จะต้องปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและเป็นการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ประกอบกับมีสถานพยาบาลหลายแห่งที่ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงในการเจ็บป่วยต่อลูกจ้าง เช่น อาจเกิดการเจ็บป่วยจากสารพิษ สารเคมี กัมมันตภาพรังสี ความร้อน ความเย็น แสงเสียง และอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแลสุขภาพของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้ได้รับการดูแลเฝ้าระวังการเจ็บป่วย และมีการประเมินสุขภาพของลูกจ้างเป็นระยะ จึงได้จัดให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศไว้  คำจำกัดความของ นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ การตรวจสุขภาพ งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง สถานพยาบาลและบุคลากรที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  • ความครอบคลุมของคำจำกัดความ
  • เพื่อทำให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และถูกต้องทางการแพทย์
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
  • ปัจจุบันสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของลูกจ้างว่าเหมาะสมกับงานที่จะต้องปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและเป็นการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ประกอบกับมีสถานพยาบาลหลายแห่งที่ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ณ บริเวณสถานประกอบกิจการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการให้ได้รับการตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ 1 ในประกาศนี้
   นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึง
   (1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง
   (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย
   (3) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง โดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย
   ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
   สถานประกอบกิจการ หมายความว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของนายจ้าง
   ที่ดำเนินกิจการตามลำพังเป็นหน่วย ๆ และมีลูกจ้างทำงานอยู่
   การตรวจสุขภาพ หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีการทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงาน
   งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ
   (1) สารเคมีอันตรายตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
   (2) จุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
   (3) กัมมันตภาพรังสี
   (4) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
   การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หมายความว่า การตรวจสุขภาพครั้งแรกของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยทำการเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพในกรณีที่นายจ้างเปลี่ยนงานของลูกจ้างที่มีอันตรายแตกต่างไปจากเดิม โดยทำการเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนงาน
   การตรวจสุขภาพเป็นระยะ หมายความว่า การตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ ตามระยะเวลาอื่น ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่น้อยหรือมากกว่าปีละครั้ง
   สถานพยาบาลที่ให้บริการ หมายความว่า สถานพยาบาล ที่ออกไปให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ เพื่อการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามสัญญาประกันสุขภาพหรือสัญญาการตรวจสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น
   ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
   (1) ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์จากแพทยสภา
   (2) ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   ข้อ 2 สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (1) แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นผู้จัดรายการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ตามระดับความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้อาศัยข้อมูลจากการเดินสำรวจโรงงานหรือการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ
   (2)
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


1 ความคิดเห็น

 • ลิงค์ความคิดเห็น นายแพทย์ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย นายแพทย์ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง

  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หมายถึง แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภาเท่านั้น
  แพทย์อบรม 8 สัปดาห์ มีความรู้น้อยเกินกว่าที่จะจัดรายการตรวจสุขภาพ เดินสำรวจโรงงาน หรือประเมินคว่มวามเสี่ยงด้วยตนเองได้ต้องทำงานภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์อีกที แต่สามารถตรวจสุขภาพตามรายการตรวจที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กำหนดได้
  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้ยอื่นๆด้วย เช่นหลักสูตรออนไลน์ ของ ม.สงขลา หลักสูตรของ ม.บูรพา หลักสูตรของสำนักโรค ที่ทำงานได้ภายใต้การกำกับของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เช่นกัน
  การรับรองผลการตรวจ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติต้องดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เท่านั้น