Facebook


พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ.....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 13079 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ .. .

-------------

 

 

 

 

 

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

 

 

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจการค้าและบริการโดยการนำธุรกิจที่ตนเองประกอบอยู่หรือธุรกิจของต่างประเทศมาให้สิทธิในการประกอบธุรกิจนั้นแก่บุคคลอื่นที่เรียกว่า "ธุรกิจแฟรนไชส์" เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีการขยายการประกอบธุรกิจในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น และโดยที่ในปัจจุบันยังไม่มี    บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับและให้ความคุ้มครองในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างเพียงพอ จึงสมควรตรากฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง

พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

.. .

…………………………………..

 

…………………………………..

……………………………………

……………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………&he

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์


  เหตุผล
  เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจการค้าและบริการโดยการนำธุรกิจที่ตนเองประกอบอยู่หรือธุรกิจของต่างประเทศมาให้สิทธิในการประกอบธุรกิจนั้นแก่บุคคลอื่นที่เรียกว่า "ธุรกิจแฟรนไชส์" เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีการขยายการประกอบธุรกิจในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น และโดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับและให้ความคุ้มครองในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างเพียงพอ จึงสมควรตรากฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ
  แฟรนไชส์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
  - ไม่มี -

  • หลักการและเหตุผล
  • การตรากฎหมายนี้ขึ้นใหม่เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยโดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
  • วันที่และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
  • ๒.๑ กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
   ๒.๒ กฎหมายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๓)
   (๑) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์มีภูมิลำเนาและทำสัญญานอกราชอาณาจักรเพื่อให้สิทธิแฟรนไชส์ซีเข้ามาประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธินั้นในราชอาณาจักรด้วยตนเอง
   (๒) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • องค์กรในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
  • ๓.๑ จัดตั้งหน่วยงานขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกว่า “สำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์” ทำหน้าที่งานธุรการ งานทะเบียน งานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รับเรื่องร้องเรียน ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และ แฟรนไชส์ซีและติดตามสอดส่องพฤติการณ์การประกอบธุรกิจแฟรน
   ไชส์ รวมทั้งดำเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซี (มาตรา ๑๗)
   ๓.๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์” ประกอบด้วยบุคคลที่มาจากภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รวม ๑๓ คน โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี้รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (มาตรา ๙, ๑๓)
  • การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
  • ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและจดทะเบียนต่อทางราชการแล้ว (มาตรา ๑๙, ๓๒, ๓๓)
  • การให้ความคุ้มครองผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี)
  • ๕.๑ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใช้ชื่อหรือคำหรือข้อความซึ่งมีความหมายหรือทำให้เข้าใจว่าผู้นั้นประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจหรือในเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งห้ามทำการชักชวนหรือโฆษณาให้ผู้อื่นเข้าร่วมทำธุรกิจโดยแอบอ้างว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ (มาตรา ๑๘)
   ๕.๒ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เว้นแต่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ตาม พ.ร.บ.นี้แล้ว (มาตรา ๑๙)
   ๕.๓ ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทน ชักชวนหรือโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง)
   ๕.๔ กำหนดให้แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจของแฟรนไชส์ซี ดังนี้
   (๑) การเปิดเผยข้อมูลในขณะที่ทำการชักชวนหรือโฆษณาให้ผู้อื่นเข้าร่วมทำธุรกิจ(มาตรา ๒๐วรรคสอง)
   (๒) เปิดเผยข้อมูลก่อนทำสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (มาตรา ๒๒)
   (๓) เปิดเผยข้อมูลภายใน ๖๐ วัน หลังจากที่แฟรนไชส์ซีตกลงทำสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซอร์ (มาตรา ๒๖) กรณีแฟรนไชส์ซอร์ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง) สำหรับกรณีฝ่าฝืน (๓) แฟรนไชส์ซีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับเงินค่าธรรมเนียมคืนทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายได้ (มาตรา ๒๖)
   ๕.๕ ห้ามแฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนเรียกเงินมัดจำ ค่าตอบแทนหรือเงินใดๆ ก่อนทำสัญญาเว้นแต่เป็นการเรียกค่าใช้จ่ายตามที่ได้จดทะเบียนไว้ (มาตรา ๒๑)
   ๕.๖ สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องทำเป็นหนังสือและระบุรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการดังกล่าวให้สัญญาเป็นโมฆะ (มาตรา ๒๓,๒๔)
   ๕.๗ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้อื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีการจดทะเบียน แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนการให้สิทธิดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นด้วย (มาตรา ๒๕)
   ๕.๘ ห้ามแฟรนไชส์ซอร์บังคับให้แฟรนไชส์ซี ซื้อ เช่าหรือเช่าซื้ออุปกรณ์ สินค้าหรือบริการใดๆ จากแฟรนไชส์ซอร์หรือที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ สินค้าหรือบริการที่จำเป็นเพื่อให้การประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซีเป็นไปตามลักษณะ รูปแบบ มาตรฐานและคุณภาพตามที่ แฟรนไชส์ซอร์กำหนด (มาตรา ๒๗)
   ๕.๙ ในระหว่างอายุสัญญาแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์ซอร์โอนกิจการหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้บุคคลอื่น ผู้รับโอนกิจการหรือสิทธินั้นต้องผูกพันในการให้สิทธิต่อไปกับ แฟรนไชส์ซีตามสัญญานั้นด้วย (มาตรา ๒๘)
   ๕.๑๐ แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้แฟรนไชส์ซีปฏิบัติตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานต้องมีการระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจกำหนดรูปแบบของคู่มือเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นหนังสือ (มาตรา ๒๙)
   ๕.๑๑ ในกรณีที่แฟรนไชส์ซอร์ให้การรับรองหรือยืนยันแก่แฟรนไชส์ซีว่าจะได้ผลตอบ แทนจากการประกอบธุรกิจไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน หากแฟรนไชส์ซีประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่แฟรนไชส์ซอร์รับรองหรือยืนยันโดยไม่ใช่ความผิดของแฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซีมีสิทธิเรียกให้แฟรนไชส์ซอร์ชดใช้เงินส่วนที่ขาดหรือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากแฟรนไชส์ซอร์ได้ (มาตรา ๓๐)
   ๕.๑๒ เมื่อนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซีมีสิทธิที่จะให้แฟรนไชส์ซอร์ผูกพันตามสัญญาต่อไปหรือบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ (มาตรา ๓๗ วรรคสอง)

  • การให้ความคุ้มครองผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์)
  • ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซีเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธิมาจากแฟรนไชส์ซอร์ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์ได้ระบุไว้ในสัญญาห้ามแฟรนไชส์ซีเปิดเผย (มาตรา ๓๑)
  • การจดทะเบียนและอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
  • ๗.๑ ผู้จะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง)
   ๗.๒ ในกรณีเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือเลิกประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือเลิกภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)
   ๗.๓ การพิจารณาคำขอ นายทะเบียนจะต้องพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสาร คุณสมบัติของผู้ขอ สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ความมีอยู่ของคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์จะใช้ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี และตรวจสอบกิจการของผู้ยื่นคำขอ ในกรณีถูกต้องให้จดทะเบียนและแจ้ง
   ผู้ขอทราบ กรณีไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขภายในระยะเวลากำหนดแต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ในกรณีไม่แก้ไขตามที่นายทะเบียนสั่ง ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนแล้วแจ้งให้ผู้ขอทราบ (มาตรา ๓๔)
   ๗.๔ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ต้องส่งรายงานผลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน ๕ เดือน นับแต่วันสิ้นปี (มาตรา ๓๖)
   ๗.๕ กรณีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ขาดคุณสมบัติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด หรือมีการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่แฟรนไชส์ซีหรือประชาชน นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง)
   ๗.๖ เมื่อนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แล้วผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นจะทำการชักชวน โฆษณา หรือให้สิทธิการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ต่อไปอีกไม่ได้ (มาตรา ๓๘)
  • การอุทธรณ์
  • ๘.๑ กรณีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนหรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้ขอหรือผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน (มาตรา ๓๙)
   ๘.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๔๐)
  • บทกำหนดโทษ
  • ๙.๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง ไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๑)
   ๙.๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๒)
   ๙.๓ ผู้ใดไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ แต่
   (๑) ใช้ชื่อหรือคำที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศซึ่งมีความหมายหรือทำให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   (๒) โฆษณาหรือชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมในการทำธุรกิจโดยแอบอ้างว่าเป็น
   แฟรนไชส์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทและปรับต่อเนื่องอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๔๓)
   ๙.๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยไม่ได้จดทะเบียนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๔๔)
   ๙.๕ แฟรสไชส์ซอร์หรือตัวแทน ทำการชักชวน หรือโฆษณา ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท (มาตรา ๔๕)
   ๙.๖ แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทน เรียกเงินมัดจำค่าตอบแทนที่มิใช่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามที่จดทะเบียนไว้ จากแฟรนไชส์ซีหรือบุคคลใดๆก่อนทำสัญญาต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท (มาตรา ๔๖)
   ๙.๗ แฟรนไชส์ซีหรือตัวแทน ฝ่าฝืนเปิดเผยข้อมูลที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุห้ามเปิดเผยไว้ในสัญญาต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท (มาตรา ๔๗)
   ๙.๘ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือเลิกต่อนายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา ๔๘)
   ๙.๙ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ส่งรายงานผลการประกอบธุรกิแฟรนไชส์ประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน ๕ เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา ๔๙)
   ๙.๑๐ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ทำการชักชวน โฆษณา หรือให้สิทธิการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่หลังจากที่ถูกเพิกถอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๕๐)
   ๙.๑๑ ผู้กระทำผิดและได้รับโทษเป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๕๑)
   ๙.๑๒ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ได้ (มาตรา ๕๒)
  • บทเฉพาะกาล
  • ให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยื่นจดทะเบียนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และการจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทำอยู่ก่อน (มาตรา ๕๓)
 • ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
 • ร่าง พ.ร.บ.แฟรนไชส์ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์มีภูมิลำเนาและทำสัญญานอกราชอาณาจักร และแฟรนไชส์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเหมาะสมหรือไม่
 • คำนิยาม
 • (๑) คำนิยาม “แฟรนไชส์” ในมาตรา ๔ ชัดเจนเหมาะสมและครอบคลุมลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์ หรือไม่ หากเห็นควรเพิ่มเติมให้อธิบายโดยสังเขป
  (๒) การใช้คำภาษาอังกฤษบัญญัติเป็นนิยามคำว่า “แฟรนไชส์ซอร์” “แฟรนไชส์ซี” สามารถสื่อความหมายอย่างชัดเจน เหมาะสม หรือไม่ หากเห็นควรใช้คำภาษาไทยอื่นแทนซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนขอให้อธิบายความหมายโดยสังเขป
 • การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
 • มาตรา ๖ (๒) ซึ่งกำหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
  “เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นในเวลาทำการของสถานที่นั้น........” มีความชัดเจน เหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือควรกำหนดเวลาในการเข้าไปในสถานที่นั้นเช่นเดียวกับมาตรา ๙๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกำหนดให้ “การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก.........”
 • คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • (๑) องค์ประกอบกรรมการ จำนวนกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ
  แฟรนไชส์ หรือไม่ อย่างไร
  (๒) อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์, การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ, การรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อย่างไร หากเห็นควรเพิ่มเติมให้อธิบายโดยสังเขป
 • สำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • มาตรา ๑๗ ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ รับจดทะเบียน และงานธุรการของคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ.นี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แล้วหรือไม่ หรือไม่ควรจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง แต่ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แทน
 • การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • (๑) หลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๘ - ๓๑ ซึ่งให้ความคุ้มครองแฟรนไชส์ซีครอบคลุมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือไม่ หากต้องเพิ่มเติมควรเป็นประเด็นใดเพราะเหตุใด
  (๒) มาตรา ๑๙ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นี้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันในระดับสูงหรือไม่ หรือการห้ามดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะเป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชน และในปัจจุบันมีกฎหมายอื่นที่ให้ความคุ้มครองการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เพียงพออยู่แล้ว
  (๓) สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งมาตรา ๒๓ กำหนดให้ต้องมีรายละเอียดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และต้องมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา ๒๓ (๑) - (๖) นั้น มีความชัดเจนครอบคลุมสาระสำคัญที่จำเป็นและต้องมีเพียงพอที่จะสร้างความเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร
 • การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • คุณสมบัติของผู้จะยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรา ๓๓ (๘) สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือไม่ หากเห็นควรเพิ่มเติมให้อธิบายโดยสังเขป
 • บทกำหนดโทษ
 • การกำหนดโทษจำคุกสำหรับผู้ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามหรือเรียกตรวจสอบหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๖ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนตามมาตรา ๔๑ หรือผู้ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสอบถามหรือเรียกให้ส่งตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนตามมาตรา ๔๒ นั้น เหมาะสมหรือไม่
 • บทเฉพาะกาล
 • การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประกอบกิจการอยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๑๘๐ วัน (หรือ ๖ เดือน) เพียงพอและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหรือไม่ อย่างไร
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .

  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • มาตรา ๓
  • พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่
   (๑) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์มีภูมิลำเนาและทำสัญญานอกราช
   อาณาจักรเพื่อให้สิทธิแฟรนไชส์ซีเข้ามาประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธินั้นในราชอาณาจักรด้วยตนเอง
   (๒) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  • มาตรา ๔
  • ในพระราชบัญญัตินี้
   แฟรนไชส์ หมายความว่า
   (๑) การประกอบธุรกิจที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซี ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน หรือที่ตนมีสิทธิที่จะให้ผู้อื่นใช้เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กำหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้การส่งเสริมและควบคุมตามแผนการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่แฟรนไชส์ซอร์
   (๒) การประกอบธุรกิจอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   แฟรนไชส์ซอร์ หมายความว่า ผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ
   แฟรนไชส์ซี หมายความว่า ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ
   ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและความลับทางการค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   การประกอบธุรกิจ หมายความว่า การประกอบการค้า การบริการ หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ค่าตอบแทน หมายความรวมถึงประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วย
   การเปิดเผยข้อมูล หมายความว่า การใดๆ ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่เปิดเผยให้แฟรนไชส์ซีทราบเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี และให้หมายความรวมถึงการฝึกอบรม
   การทดลองปฏิบัติงาน และการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นด้วย
   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   กรรมการ หมายความว่า กรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

   สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   นายทะเบียน หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมาย
   พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
   รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  • มาตรา ๕
  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
  • มาตรา ๖
  • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้
   (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
   (๒) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นในเวลา ทำการของสถานที่นั้นเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
   ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร
  • มาตรา ๗
  • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี
   บัตรประจำตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • มาตรา ๘
  • ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  • มาตรา ๙
  • ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
   แฟรนไชส์ ประกอบด้วย
   (๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ
   (๒) กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   (๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนสองคน
   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยว ชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกรรมการและ
   เลขานุการ
   ในการแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) ให้บรรดาสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจ
   แฟรนไชส์เสนอชื่อผู้ที่สมควรต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  • มาตรา ๑๐
  • ให้กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
   เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

  • มาตรา ๑๑

  • นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
   (๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
   (๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะไม่เข้าร่วมประชุมห้าครั้งติดต่อกัน บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
  • มาตรา ๑๒
  • ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
   การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลง คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  • มาตรา ๑๓
  • คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ต่อรัฐมนตรี
   (๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   (๓) กำกับดูแลและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   (๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่อรัฐมนตรี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
   (๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากแฟรนไชส์ซี ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานดำเนินคดีแฟรนไชส์ซอร์ที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมแทนแฟรนไชส์ซี
   (๖) แจ้ง โฆษณาหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณสมบัติหรือมีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงการธุรกิจแฟรนไชส์
   (๗) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
  • มาตรา ๑๔
  • ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
  • มาตรา ๑๕

  • การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  • มาตรา ๑๖

  • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอำนาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็น หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
  • มาตรา ๑๗

  • ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
   (๑) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   (๒) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ
   (๓) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
   (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
   (๕) ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้มีการปฏิบัติการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
   (๖) รับเรื่องร้องเรียนจากแฟรนไชส์ซีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี และเสนอเรื่องที่สมควรดำเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีให้คณะกรรมการพิจารณา
   (๗) ดำเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินคดีตาม มาตรา ๑๓(๕)
   (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   มอบหมาย
   ในการดำเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีในศาลตาม (๗) ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

  • มาตรา ๑๘

  • ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กระทำการดังต่อไปนี้
   (๑) ใช้ชื่อหรือคำที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศซึ่งมีความหมายหรือทำให้เข้าใจได้ว่า ผู้นั้นประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจ หรือในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัตินี้
   (๒) โฆษณาหรือชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมในการทำธุรกิจโดยแอบอ้างว่าเป็นแฟรนไชส์
  • มาตรา ๑๙

  • ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
  • มาตรา ๒๐

  • ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนทำการชักชวนหรือโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   ในการชักชวนหรือโฆษณาให้ผู้อื่นเข้าร่วมทำธุรกิจ แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • มาตรา ๒๑

  • ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนเรียกเงินมัดจำ ค่าตอบแทนหรือเงินใดๆ จาก แฟรนไชส์ซีหรือบุคคลใดๆก่อนที่จะมีการทำสัญญาตามมาตรา ๒๓ เว้นแต่จะเป็นการเรียกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามที่ได้จดทะเบียนไว้
  • มาตรา ๒๒

  • ก่อนที่จะมีการทำสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และ แฟรนไชส์ซีไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เว้นแต่จะได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในขณะชักชวนหรือโฆษณาตามมาตรา ๒๐ วรรคสองแล้ว

  • มาตรา ๒๓

  • สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีจะต้องทำเป็นหนังสือและมีการระบุในเรื่องและรายละเอียดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
   (๑) วันที่ทำสัญญาและวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ
   (๒) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซอร์ที่มีต่อแฟรนไชส์ซี
   (๓) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซีที่มีต่อแฟรนไชส์ซอร์
   (๔) ระยะเวลาและเขตพื้นที่ที่แฟรนไชส์ซอร์ให้สิทธิแฟรนไชส์ซีใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ
   (๕) เงินมัดจำ ค่าตอบแทนหรือเงินใดๆ ที่แฟรนไชส์ซีต้องจ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์
   (๖) การต่อสัญญา การเลิกสัญญา การโอนสิทธิ และการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมเมื่อเลิกสัญญากรณีแฟรนไชส์ซอร์เป็นฝ่ายผิดสัญญา

  • มาตรา ๒๔

  • สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือหรือไม่ได้ระบุเรื่องและรายละเอียดตามที่กำหนดในมาตรา ๒๓ หรือมีข้อสัญญาที่มิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ
  • มาตรา ๒๕

  • ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นกำหนดเรื่องการให้ผู้อื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีการจดทะเบียนไว้ ให้แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนการให้สิทธิดังกล่าวให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎหมายนั้นด้วย
  • มาตรา ๒๖

  • เมื่อแฟรนไชส์ซีตกลงทำสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซอร์แล้ว แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแก่แฟรนไชส์ซีภายในหกสิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว แฟรนไชส์ซอร์ไม่ดำเนินการ แฟรนไชส์ซีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและแฟรนไชส์ซอร์จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ ค่าตอบแทนและเงินใดๆ ที่รับไว้ทั้งหมดแก่แฟรนไชส์ซี ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิแฟรนไชส์ซีที่จะเรียกร้องค่าเสียหายกับแฟรนไชส์ซอร์
  • มาตรา ๒๗

  • ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์บังคับให้แฟรนไชส์ซีต้องซื้อ เช่าหรือเช่าซื้ออุปกรณ์ สินค้าหรือบริการใดๆ จากแฟรนไชส์ซอร์หรือที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ สินค้า หรือบริการที่จำเป็นเพื่อให้การประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซีเป็นไปตามลักษณะ รูปแบบ มาตรฐานและคุณภาพตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด
  • มาตรา ๒๘

  • ในระหว่างอายุสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์ซอร์โอนกิจการหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้บุคคลอื่น ผู้รับโอนกิจการหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องผูกพันตามสัญญาที่ผู้โอนได้ทำไว้กับแฟรนไชส์ซีด้วย
  • มาตรา ๒๙

  • แฟรนไชส์ซอร์ต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถปฏิบัติตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดได้
   คู่มือการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเรื่องและรายละเอียดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   คู่มือการปฏิบัติงานต้องจัดทำเป็นภาษาไทย และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจประกาศกำหนดให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบอื่นนอกจากจัดทำเป็นหนังสือก็ได้
  • มาตรา ๓๐

  • ในการชักชวน โฆษณาหรือเปิดเผยข้อมูล หากแฟรนไชส์ซอร์รับรองหรือยืนยันว่าแฟรนไชส์ซีจะได้รับผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธิไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน เมื่อ แฟรนไชส์ซีได้ประกอบธุรกิจแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับผลตอบแทนตามจำนวนที่แฟรนไชส์ซอร์รับรองหรือยืนยันโดยไม่ใช่ความผิดของแฟรนไชส์ซี ให้แฟรนไชส์ซีมีสิทธิเรียกให้แฟรนไชส์ซอร์ชดใช้เงินส่วนที่ขาดหรือบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิแฟรนไชส์ซีที่จะเรียกค่าเสียหายจากแฟรนไชส์ซอร์
  • มาตรา ๓๑
  • ห้ามแฟรนไชส์ซีและตัวแทนเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่แฟรนไชส์ซอร์ได้ระบุห้ามเปิดเผยไว้ในสัญญา
  • มาตรา ๓๒

  • ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓ บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
   ในกรณีที่มีการแก้ไขรายการที่จดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งหรือเลิกประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด
  • มาตรา ๓๓

  • ผู้ซึ่งจะยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
   (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์กรณีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   (๒) มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้เป็นการ ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
   (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   (๕) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน
   (๖) ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน
   (๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัตินี้ในระยะเวลาสามปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   (๘) ประกอบธุรกิจที่จะนำมาเป็นแฟรนไชส์ด้วยตนเองโดยมีสาขาอย่างน้อยสองสาขา
   ไม่น้อยกว่าสองปี และสาขามีกำไรติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองรอบปีบัญชีก่อนวันที่ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้การแสดงหลักฐานผลกำไรของสาขาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด
   (๙) ผู้ยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาที่สามารถนำไปให้ผู้อื่นใช้ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้
   (๑๐) มีคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๙
   (๑๑) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอจดทะเบียน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวในวรรคหนึ่ง และไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลซึ่งเคยต้องโทษตามคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับ หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนยื่นขอจดทะเบียน
  • มาตรา ๓๔

  • เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
   (๑) ความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
   (๒) คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
   (๓) สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นไปตามมาตรา ๒๓
   (๔) การมีอยู่ของคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๙
   (๕) การมีอยู่ของแผนการดำเนินธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์จะใช้ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี
   (๖) การประกอบธุรกิจที่จะนำมาเป็นแฟรนไชส์ของผู้ยื่นคำขอ
   ในกรณีที่นายทะเบียนได้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
   ในกรณีที่นายทะเบียนได้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่ง เมื่อผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าว
   ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
   ในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้
  • มาตรา ๓๕

  • ในการจดทะเบียนให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • มาตรา ๓๖

  • ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องส่งรายงานผลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปีตามแบบและรายละเอียดพร้อมด้วยหลักฐานที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นปี
   ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้คำนวณตามปีปฏิทิน
  • มาตรา ๓๗

  • กรณีปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใดซึ่งได้ จดทะเบียนแล้วประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับแฟรนไชส์ซี หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีการดำเนินการในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่แฟรนไชส์ซีหรือประชาชน ให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลที่เพิกถอนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอน
   เมื่อนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ รายใด ให้แฟรนไชส์ซีซึ่งได้ทำสัญญากับแฟรนไชส์ซอร์รายนั้นมีสิทธิที่จะให้แฟรนไชส์ซอร์ผูกพันตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับแฟรนไชส์ซีต่อไปหรือบอกเลิกสัญญาก็ได้
  • มาตรา ๓๘

  • ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งถูกเพิกถอนการจดทะเบียนทำการชักชวน โฆษณา หรือประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กับรายใหม่ต่อไปอีกนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนการจดทะเบียน
  • มาตรา ๓๙

  • ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์หรือมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนหรือหนังสือแจ้งคำสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
   คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
  • มาตรา ๔๐

  • หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

  • มาตรา ๔๑

  • ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม หรือเรียกตรวจสอบ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • มาตรา ๔๒

  • ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือไม่ยอมให้ ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสอบถามหรือเรียกให้ส่งตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๔๓

  • ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
  • มาตรา ๔๔

  • ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
  • มาตรา ๔๕

  • ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
  • มาตรา ๔๖

  • แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท

  • มาตรา ๔๗

  • แฟรนไชส์ซีหรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
  • มาตรา ๔๘

  • ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  • มาตรา ๔๙

  • ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • มาตรา ๕๐

  • ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
  • มาตรา ๕๑

  • ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น
  • มาตรา ๕๒
  • บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมาย มีอำนาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับ ตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • มาตรา ๕๓

  • ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหากประสงค์จะประกอบธุรกิจนั้นต่อไป ให้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา๓๒ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและในระหว่างที่ยังไม่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันมิให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นั้นประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์โดยไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
   การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามวรรคหนึ่ง จะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีอยู่ก่อนการจดทะเบียน
  • อัตราค่าธรรมเนียม

  • (๑) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
   (๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail