Facebook


กรอบและประเด็นที่จะนำมายกร่างกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4364 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • กรอบและประเด็นที่จะนำมายกร่างกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • กรอบและประเด็นที่จะนำมายกร่างกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ประเด็นที่ ๑ ชื่อพระราชบัญญัติ
  ควรใช้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครององค์ความรู้ของชุมชน
  ท้องถิ่น การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและ(ทรัพยากรชีวภาพ)
  เพื่อกำหนดชื่อพระราชบัญญัติให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่จะคุ้มครอง

  ประเด็นที่ ๒ สิ่งที่จะคุ้มครอง
  สิ่งที่ควรจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
  - องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
  - การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ
  - (ทรัพยากรชีวภาพ)
  เพื่อให้มีความคุ้มครองครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งมีหลักการเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ และหลักการเรื่องการให้ความยินยอม

  ประเด็นที่ ๓ ผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
  ควรเป็นของชุมชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ กำหนดให้ “บุคคลซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  ประเด็นที่ ๔ เงื่อนไขการคุ้มครอง
  ควรกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนโดยการขึ้นทะเบียนชุมชน และขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ (ทรัพยากรชีวภาพ) เนื่องจากต้องการให้มีฐานข้อมูล เพื่อสามารถติดตามได้ว่าชุมชนใดที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ (ทรัพยากรชีวภาพ)

  ประเด็นที่ ๕ การแบ่งปันผลประโยชน์
  ควรมีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครององค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ(ทรัพยากรชีวภาพ) โดยมีคณะกรรมการกองทุน ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของ


  ประเด็นที่ ๖ การขออนุญาต การเข้าถึงและการใช้ซึ่งองค์ความรู้ของชุมชน
  ท้องถิ่น
  การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ(ทรัพยากรชีวภาพ)
  มีการจัดตั้งคณะกรรมการองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น การแสดงออกซึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ (ทรัพยากรชีวภาพ) เพื่ออนุญาตในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อต้องการให้ทราบถึงบุคคลที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ หรืออาจจะนำไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย

  ประเด็นที่ ๗ บทกำหนดโทษ
  กำหนดโทษทางอาญา โดยเป็นการกำหนดโทษปรับสถานเดียว เพราะในบางครั้งผู้ทำละเมิดอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำละเมิด และไม่มีการกำหนดโทษขั้นต่ำ เพื่อให้เป็นดุลพินิจของศาล เพื่อให้การพิจารณาลงโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail