Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6580 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างกฏหมายลำดับที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 

 

  พ.ศ. ....

 

 

 

 

----------------------------------------

 

 

 

 

1.       หลักการและเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ

 

 

 

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  1.หลักการและเหตุผล

  หลักการ
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม

  เหตุผล
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานที่ได้แก้ไขไปแล้วและเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ เนื่องจากกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่มีอยู่หลายฉบับและกระจัดกระจายเมื่อนำมาใช้จะต้องนำมาประกอบกันก่อให้เกิดความสับสนในการใช้งานจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • สาระสำคัญของกฏหมาย
  • - เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนและแสดงถึงความเป็นมาตรฐานของผลิตภํณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นสากลมากขึ้น
   - เพื่อให้รู้ถึงชนิดและผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่ได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการสังเกตุ
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อ ๑
  • กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
  • (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
   (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
   (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
   (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
  • ข้อ ๓
  • ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำเครื่องหมายมาตรฐาน
  • ข้อ ๔
  • การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ให้แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่
   (๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัดอีกด้วยก็ได้
   (๒) สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด ถ้าไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกที่จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานไว้ที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ถ้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ทำจากโรงงานภายในราชอาณาจักรสองแห่งขึ้นไป และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกัน ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วย ถ้าไม่อาจระบุชื่อและที่ตั้งของโรงงานนั้นจะใช้รหัสแสดงชื่อและที่ตั้งของโรงงานก็ได้
  • ข้อ ๕ ในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานให้แสดงดังนี้
  • (๑) ให้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ใต้หรือข้างเครื่องหมายมาตรฐาน
   (๒) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตั้งแต่สองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นไป
   ให้ระบุหมายเลขมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต ไว้ในที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
   หากการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ทำให้เกิดความสำคัญผิดว่าเครื่องหมายมาตรฐานที่จะแสดงนั้นเป็นของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใด ให้มีข้อความเพื่อแสดงว่าเครื่องหมายมาตรฐานแต่ละเครื่องหมายนั้น เป็นของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใด
  • ข้อ ๖
  • การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนั้น ให้แสดงชื่อเต็มหรือชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไว้ในที่ใกล้เคียงกัน ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
   ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail