Facebook


ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 8066 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติ

 

 

 

 

 

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

 

 

 

 

 

.. ….

 

 

 

 

 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

                        ………………………………………………………………………………………………………………………………..………

 

 

 

                       

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ร่าง
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
  พ.ศ. ....
  ------------------------------


  หลักการ

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


  เหตุผล

  โดยที่กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เป็นกิจการการเก็บรักษาสินค้าของผู้อื่น ที่ให้สิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลักหลังหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า โดยไม่ต้องส่งมอบสินค้าไปเป็นของผู้อื่นหรือสลักหลังจำนำสินค้าที่ฝาก ดังนั้น หากมีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าในสินค้าเดียวกันซ้ำซ้อน อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ ประกอบกับปัจจุบันมีการสร้างคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมากเกินจำเป็นและการจัดเก็บสินค้ารวมตลอดทั้งการให้เช่าเก็บสินค้าไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม สมควรมีมาตรการในการกำกับดูแลการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมทั้งให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • สรุปสาระสำคัญร่างงพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
  • สรุปสาระสำคัญ
   ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
   พ.ศ. ....
   -----------------------------

   ๑. เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
   ๑.๑ เพื่อให้การเก็บรักษาสินค้าหรือการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้น เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
   ๑.๒ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเกี่ยวกับการออกใบรับของและประทวนสินค้าโดยไม่ถูกต้องตรงความจริง หรือออกใบรับของหรือประทวนสินค้าใหม่โดยไม่ยกเลิกฉบับเดิม

   ๒. การบังคับใช้
   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
   ๓.๑ นิยามศัพท์
   (๑) คลังสินค้า หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บสินค้า ไม่ว่าจะมีระบบควบคุมความชื้น อุณหภูมิหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดทำนองเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
   (๒) กิจการคลังสินค้า หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือการรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด
   (๓) ไซโล หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า โดยมีระบบการควบคุมความชื้น หรือควบคุมในลักษณะอื่นใดทำนองเดียวกัน เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า
   (๔) กิจการไซโล หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโลเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด
   (๕) ห้องเย็น หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า โดยมีระบบการควบคุม อุณหภูมิหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดทำนองเดียวกัน เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า
   (๖) กิจการห้องเย็น หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด
   ๓.๒ ให้มีคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
   ๓.๓ กำหนดมาตรการดูแลการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เพื่อบำเหน็จ เป็นทางการค้าปกติ เช่น ให้ขออนุญาตประกอบกิจการ กำหนดให้การออกใบรับของและประทวนสินค้าต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนด ห้ามการออกใบรับของหรือประทวนสินค้าโดยไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน และการออกใบรับของหรือประทวนสินค้าใหม่ โดยไม่ยกเลิกของเดิม ให้รายงานฐานะทางการเงิน กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ฝากและผู้รับฝาก กำหนดให้ผู้รับฝากรับผิดต่อผู้ฝาก กรณีมีการผสม ปลอมปนสินค้า หรือปริมาณ น้ำหนักสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุในใบรับของ
   ๓.๔ กำหนดให้ผู้จัดตั้งคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าของตนเอง ซึ่งมีพื้นที่ ขนาด หรือความจุของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นตามที่กำหนดจดแจ้งการจัดตั้ง
   ๓.๕ กำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเน้นโทษทางปกครอง ได้แก่ ปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมากกว่าโทษทางอาญา

   ------------------------------

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
  • ร่าง
   บันทึกหลักการและเหตุผล
   ประกอบร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
   พ.ศ. ....
   ------------------------------


   หลักการ

   ให้มีกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


   เหตุผล

   โดยที่กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เป็นกิจการ การเก็บรักษาสินค้าของผู้อื่น ที่ให้สิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลักหลังหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า โดยไม่ต้องส่งมอบสินค้าไปเป็นของผู้อื่นหรือสลักหลังจำนำสินค้าที่ฝาก ดังนั้น หากมีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือออกใบรับของ คลังสินค้าและประทวนสินค้าในสินค้าเดียวกันซ้ำซ้อน อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ ประกอบกับปัจจุบันมีการสร้างคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมากเกินจำเป็นและการจัดเก็บสินค้ารวมตลอดทั้งการให้เช่าเก็บ สินค้าไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม สมควรมีมาตรการ ในการกำกับดูแลการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมทั้งให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail