Facebook


ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5395 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการและเหตุผลในการยกร่างกฎหมาย โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อรองรับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาโดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นและไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น และรองรับสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลผู้บริสุทธิ์ซึ่งต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้ใช้บังคับ พระราชบัญญัติดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในการดำเนินการตามกฎหมายได้เกิดอุปสรรคและปัญหาบางประการเนื่องจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติและความไม่คล่องตัวในการดำเนินการขององค์กรตามกฎหมาย ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีผู้ยื่นคำขอ รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากจนทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สมควรแก้ไข บทบัญญัติที่เป็นอุปสรรคและวางหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจนและเหมาะสม ยิ่งขึ้น และให้มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นร่างกฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔โดยมีเนื้อหา ดังนี้ บททั่วไป บทนิยาม (มาตรา ๓ - มาตรา ๖) หมวดที่ ๒ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และคณะกรรมการพิจารณาค่า ทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย (มาตรา ๗ - มาตรา ๑๓) หมวดที่ ๕/๑ กองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (มาตรา ๑๔ - มาตรา ๓๐)  • หัวข้อที่ ๑
  • การกำหนดเพิ่มเติมบทนิยาม และมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดังนี้
   (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “ทุพพลภาพ” ซึ่งหมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คพต. กำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  • หัวข้อที่ ๒
  • (๒) ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” และ “กรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ปรับปรุงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  • หัวข้อที่ ๓
  • (๓) เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ “คณะกรรมการกองทุน” สำหรับ
   กองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  • หัวข้อที่ ๔
  • (๔) กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (เพิ่มมาตรา ๖/๑)
  • หัวข้อที่ ๕
  • แก้ไขโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดังนี้
   (๑) กำหนดให้ คพต. หรือ คพท. แล้วแต่กรณี เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือจำเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับเงินดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)
  • หัวข้อที่ ๖
  • (๒) แก้ไขโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเสียใหม่ โดยแยกเป็นคณะกรรมการสองคณะ คือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย (คพต.) และคณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย (คพท.) ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๒ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๔/๒ )
  • หัวข้อที่ ๗
  • (๓) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕)
  • หัวข้อที่ ๘
  • (๔) กำหนดให้ความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง เพื่อความคล่องตัวในการปรับปรุงฐานความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)
  • หัวข้อที่ ๙
  • (๕) เพิ่มรายการค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ คพต. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘)

  • หัวข้อที่ ๑๐
  • (๖) กำหนดให้สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเป็นผู้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายคืนค่าตอบแทนที่ไม่มีสิทธิได้รับคืน เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)
  • หัวข้อที่ ๑๑
  • (๗) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ในกรณีที่ศาลยกฟ้องด้วยเหตุอื่น เช่น การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ให้คพท. มีดุลพินิจในการจ่ายค่าทดแทน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)
  • หัวข้อที่ ๑๒
  • (๘) กำหนดให้ คพท. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)
  • หัวข้อที่ ๑๓
  • (๙) ปรับปรุงวิธีการยื่นคำขอให้เกิดความชัดเจนและมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยแยกกรณีคำขอรับค่าตอบแทน และคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ออกจากกัน และเพิ่มสถานที่รับคำขอให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และเพิ่มมาตรา ๒๒/๑)
  • หัวข้อที่ ๑๔
  • (๑๐) ปรับปรุงกรณียื่นคำขอแทนโดยกำหนดให้เพิ่มพนักงานอัยการเพื่อช่วยยื่นคำขอแทน เช่น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่มีผู้แทนหรืออยู่ในภาวะที่ไม่อาจตั้งผู้แทนได้ และแก้ไข ถ้อยคำให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)
  • หัวข้อที่ ๑๕
  • (๑๑) กำหนดให้ คพต. และ คพท. แล้วแต่กรณี เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการ ยื่นคำขอและการพิจารณาคำขอ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)
  • หัวข้อที่ ๑๖
  • (๑๒) กำหนดให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คพต. และ คพท. แล้วแต่กรณี ไปยังศาลอุทธรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)
  • หัวข้อที่ ๑๗
  • (๑๓) เพิ่มอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้นสถานที่หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียหาย จำเลย หรือทายาทซึ่งต้องคืนค่าตอบแทน หรือผู้กระทำความผิดซึ่งต้องนำส่งเงินสินไหมทดแทนเข้ากองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖)
  • หัวข้อที่ ๑๘
  • (๑๔) กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหน้าที่ในการแสดงบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑)
  • หัวข้อที่ ๑๙
  • (๑๕) แก้ไขถ้อยคำในบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับกับการปรับปรุงองค์กร คณะกรรมการใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐)
  • หัวข้อที่ ๒๐
  • (๑๖) ให้ยกเลิกรายการท้ายพระราชบัญญัติ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้ความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ เป็นไปตามที่ระบุในกฎกระทรวงแล้ว
  • หัวข้อที่ ๒๑
  • (๑๗) ให้มีบทเฉพาะกาลรองรับสิทธิและความต่อเนื่องของการดำเนินการตามกฎหมายปัจจุบัน ในกรณีที่ยังไม่มีองค์กร กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
  • หัวข้อที่ ๒๒
  • การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
   (๑) กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้จ่ายเป็น
   ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากตามร่างกฎหมายนี้มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับใช้สนับสนุนการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย (เพิ่มมาตรา ๖/๒)
  • หัวข้อที่ ๒๓
  • (๒) ให้มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนในด้านการเงินและความช่วยเหลืออื่นแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (เพิ่มหมวด ๕/๑ กองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมาตรา ๒๑/๑)
  • หัวข้อที่ ๒๔
  • (๓) กำหนดที่มาของกองทุน ประกอบด้วยเงินค่าปรับจากการลงโทษผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก และเงินอื่น เช่น เงินประเดิมจากรัฐบาล เงินค่าตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ที่ต้องคืน หรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิดในกรณีที่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายนี้ไปก่อน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๒)
  • หัวข้อที่ ๒๕
  • (๔) กำหนดให้ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ที่ผู้เสียหาย จำเลย หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายในสองปี ให้ตกเป็นของกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๓)
  • หัวข้อที่ ๒๖
  • (๕) กำหนดสิทธิของกองทุนให้สามารถได้รับงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปแล้วคืนในกรณีที่ ผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกำหนดให้มีการส่งเงินค่าสินไหมทดแทนคืนเข้ากองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๔)
  • หัวข้อที่ ๒๗
  • (๖) ให้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๕)
  • หัวข้อที่ ๒๘
  • (๗) ให้มีคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๖ และมาตรา ๒๑/๗)
  • หัวข้อที่ ๒๙
  • (๘) กำหนดให้มีการควบคุมดูแลทางบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๘)

 • การกำหนดเพิ่มเติมบทนิยาม และมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “ทุพพลภาพ” ซึ่งหมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คพต. กำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  (๒) ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” และ “กรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ปรับปรุงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  (๓) เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ “คณะกรรมการกองทุน” สำหรับ
  กองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
  (๔) กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (เพิ่มมาตรา ๖/๑)
 • แก้ไขโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย แก่จำเลยในคดีอาญา
 • การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • (๑) กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้จ่ายเป็น
  ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากตามร่างกฎหมายนี้มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับใช้สนับสนุนการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย (เพิ่มมาตรา ๖/๒)
  (๒) ให้มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนในด้านการเงินและความช่วยเหลืออื่นแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (เพิ่มหมวด ๕/๑ กองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมาตรา ๒๑/๑)
  (๓) กำหนดที่มาของกองทุน ประกอบด้วยเงินค่าปรับจากการลงโทษผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก และเงินอื่น เช่น เงินประเดิมจากรัฐบาล เงินค่าตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ที่ต้องคืน หรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิดในกรณีที่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายนี้ไปก่อน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๒)
  (๔) กำหนดให้ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ที่ผู้เสียหาย จำเลย หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายในสองปี ให้ตกเป็นของกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๓)
  (๕) กำหนดสิทธิของกองทุนให้สามารถได้รับงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปแล้วคืนในกรณีที่ ผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกำหนดให้มีการส่งเงินค่าสินไหมทดแทนคืนเข้ากองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๔)
  (๖) ให้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๕)
  (๗) ให้มีคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๖ และมาตรา ๒๑/๗)
  (๘) กำหนดให้มีการควบคุมดูแลทางบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๘)
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail