Facebook


ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4146 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขายทอดตลาดและค้าของเก่าทั้งฉบับ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  พ.ศ. ....
  --------------------
  หลักการ
  ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  เหตุผล

  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับ
  มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการประกอบอาชีพด้านการขายทอดตลาดและค้าของเก่า มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นการดำเนินธุรกิจต้องการความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนจากภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายว่าการขายทอดตลาดและค้าของเก่ายังไม่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
  บทนิยาม
  หมวด ๑ การประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
  หมวด ๒ การขายทอดตลาด
  หมวด ๓ ค้าของเก่า
  หมวด ๔ นายตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่
  หมวด ๕ การควบคุมและการอุทธรณ์
  บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล

  • ข้อ 1
  • แก้ไขกฎหมายขายทอดตลาดและค้าของเก่าใหม่ทั้งฉบับ
  • ข้อ 2
  • ปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตให้ชัดเจน
 • 1 ห้ามประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้จะปรอกอบกิจการค้าของเก่าได้ต้องได้รับอนุญาตก่อน
  • มาตรา ๑
  • มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ....
  • มาตรา ๒
  • มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
   (๑) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
   (๒) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒)พุทธศักราช ๒๔๘๑
   (๓) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า(ฉบับที่ ๓)พุทธศักราช ๒๔๘๔
   (๔) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕
   (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
   บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใด ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail