Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1476 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

                                                    พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ .)

 

        พ.ศ. .... 

 

……..……………..……………………

 

..……….…………………….………..

 

…………………………………………

 

 

                        ............            ...……………………………………………………………………................

 

……………………………………………………………….................................................................

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
  เหตุผล

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่ได้กำหนดความผิดกรณีของผู้ที่กระทำตนเป็นคนกลางในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยใช้วิธีการขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือกระทำการชักจูงโดยมิชอบประการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ประเภทหนึ่ง ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาของรัฐนั้น รวมถึงกำหนดให้เป็นความผิดที่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรได้ แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร หากผู้กระทำความผิดเป็นคนไทย หรือเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  มีทั้งหมด 8 มาตรา
  ไม่แบ่งเป็นหมวด

  • การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศมีผลเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชอบด้วยกฎหมายไทย
  • ในกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ หากได้กระทำตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของประเทศที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและได้รับการรับรองว่าถูกต้องโดยหน่วยงานซึ่งมีอำนาจของประเทศดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาข้างต้นแล้ว ให้ได้รับการรับรองว่าเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยด้วย
  • ควาผิดของการกระทำตนเป็นคนกลางในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • กำหนดความรับผิดทางอาญาของกรณีการทำตัวเป็นคนกลางในการเจรจาตกลงรับบุตรบุญธรรม โดยขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและข้ามชาติ
  • กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีความสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาขอรับบุตรบุญธรรมได้ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้ปกครองเด็กได้ ตามมาตรา ๒๓ แห่งกฎหมายคุ้มครองเด็ก
  • ขยายเวลาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาไม่มีหลักเกณฑ์ในการขยายเวลาจดทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดนั้นกฎหมายให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่ทั้งนี้ ถ้าหากกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมได้นั้นเกิดจากความจำเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ การที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิเสียเลยก็จะเป็นการทำให้เด็กซึ่งจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องเสียสิทธิในการมีครอบครัวอุปถัมภ์ และหากจะต้องมายื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการอีกรอบก็จะทำให้เสียเวลา ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กอันเป็นการไม่สมควร
  • กำหนดมาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
  • มุ่งหมายให้มีการเยียวยาและแก้ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อน ซึ่งหากกรณีเกินที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้จริงๆ ถึงจะดำเนินเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นได้ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เด็กต้องประสบกับภาวะขาดไร้การอุปการะเนื่องจากการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้น
  • กำหนดความรับผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรต้องรับผิดในราชอาณาจักร
  • เพื่อให้สอดรับกับความรับผิดทางอาญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ข้อ ๓ ๑. ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นอนุสัญญาฉบับดังกล่าว
 • ท่านคิดว่า การกำหนดให้ผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและต่อมามีการคืนเด็ก ซึ่งอาจทำให้เด็กต้องขาดไร้อุปการะ จึงยังต้องมีหน้าที่ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูเช่นเดียวกับบิดามารดาที่แท้จริงตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านคิดว่า ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่...)พ.ศ.....มีความครอบคลุมแล้วหรือไม่
  • มาตรา ๑
  • มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น
   บุตรบุญธรรม
   ในกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ หากได้กระทำตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของประเทศที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและได้รับการรับรองว่าถูกต้องโดยหน่วยงานซึ่งมีอำนาจของประเทศดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาข้างต้นแล้ว ให้ได้รับการรับรองว่าเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยด้วย
  • มาตรา ๔
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
   มาตรา ๑๘/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำตนเป็นคนกลางในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยการขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • มาตรา ๕
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น
   บุตรบุญธรรม
   ในการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา ๒๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • มาตรา ๖
  • มาตรา ๖ ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .
   มาตรา ๒๙ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๒๗ แล้ว หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ และศาลมีคำสั่งให้มีการรับบุตรบุญธรรมแล้ว หากผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำอนุมัติของคณะกรรมการหรือนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้มอบเด็กคืนแก่บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้นำความในมาตรา ๒๔ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษทำให้มิอาจดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ก็ให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนออกไปอีกสามเดือนนับแต่วันที่พฤติการณ์พิเศษนั้นได้สิ้นสุดลงและให้นำความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  • มาตรา ๗
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
   มาตรา ๓๑/๑ ในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก่อนที่จะมีการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมหรือก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ในเบื้องต้น และจะต้องเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อน
   ในกรณีที่มีการเลิกรับบุตรบุญธรรม หากปรากฏว่าบุตรบุญธรรมนั้นยังเป็นเด็ก และเด็กนั้น
   เคยอยู่ในความปกครองของสถานสงเคราะห์ หรือไม่มีบิดามารดาผู้ปกครองที่จะเข้ามารับช่วงในการดูแลเด็กนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อจัดให้เด็กได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยผู้รับบุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นยังคงมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตามสมควรจนกว่าเด็กนั้นจะบรรลุนิติภาวะ และจำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูต่อไป หากเด็กนั้นเป็นผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้แม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้ว
  • มาตรา ๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๘/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่ง
   ประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย หรือเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail