Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5165 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ร่าง
พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก
พ.ศ. ....
 
 

.....................................
.....................................
.....................................
 
                    ......................................................................................................
.............................................
 
                   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก
                   พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
                    ....................................................................................................
.............................................
 
                    มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....
 
                   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
                   มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
                   (๑) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
                   (๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
              &
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
  พ.ศ. ....


  หลักการ

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

  เหตุผล

  โดยที่ในปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถมีใช้บังคับอยู่สองฉบับ
  คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบการใช้รถประเภทต่าง ๆ ในการขนส่ง
  บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของให้มีมาตรฐานเพียงพอแก่การคุ้มครองความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร
  และบุคคลอื่นๆ และโดยที่กฎหมายทั้งสองฉบับมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน แต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และบางเรื่องได้บัญญัติซ้ำซ้อนกัน
  ทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสนและเป็นปัญหาในการใช้บังคับกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายแต่ละฉบับที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็จะต้องแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับไปพร้อมกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า สมควรรวมกฎหมาย
  ทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวและปรับบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกันประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการผลิตและการใช้รถยนต์ รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงสมควรต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้รถตามกฎหมายไว้ในลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถคุ้มครองประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....
  • ร่าง
   พระราชบัญญัติ
   การขนส่งทางบก
   พ.ศ. ....


   .....................................
   .....................................
   .....................................

   ......................................................................................................
   .............................................

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วย
   การขนส่งทางบก
   พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
   ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
   แห่งกฎหมาย
   ....................................................................................................
   .............................................

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
   (๑) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
   (๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
   (๓) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
   (๔) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
   (๕) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
   (๖) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
   (๗) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
   (๘) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
   (๙) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗
   (๑๐) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
   (๑๑) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔
   (๑๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
   (๑๓) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
   (๑๔) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   (๑๕) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
   (๑๖) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
   (๑๗) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
   (๑๘) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
   (๑๙) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗
   (๒๐) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗
   (๒๑) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
   (๒๒) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
   (๒๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail