Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 695 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                                        ร่าง

                                         กฎกระทรวง

                     กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

                               เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..)

                                                                            พ.ศ. ....

  ------------------------------

                                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๔๑ วรรคสอง และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม

  เหตุผล

  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมและคำขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม

 • การลดระยะเวลา
 • การลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือซ่อมของตนเอง เป็นผลดีหรือไม่
  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ร่าง
   กฎกระทรวง
   กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
   เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. ....
   ------------------------------

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ วรรคสอง และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวง ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ข้อ ๙ ให้กำหนดเวลาในการพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ ๔ และคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ถูกต้องครบถ้วน โดยมีขั้นตอนการพิจารณาและออกใบอนุญาต ดังนี้
   (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ปรากฏว่าคำขอและเอกสารประกอบคำขอไม่ถูกต้องและครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตแก้ไขให้ ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการยื่นคำขอนั้นเป็นอันสิ้นผล
   (๒) เมื่อคำขอและเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของห้องปฏิบัติการ สถานที่ตรวจสอบให้คำรับรอง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบความเที่ยงของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ แล้วนำเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมความเห็น
   (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาตเป็น ผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๒)
   ให้ไว้ ณ วัน พ.ศ. ....

   (นายทนง พิทยะ)
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail