Facebook


การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3004 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 นับเป็นมิติใหม่ในการคุ้มครองสมุนไพร และภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทย ด้วยลักษณะของการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างจากกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เพราะนอกจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นใหม่แล้ว ยังให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่อีกด้วย สาระสำคัญของการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นอยู่ในหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติฯ เรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ว่าด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามประเภท ได้แก่

 • ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

 • ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป

 • ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

และการให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั้งสามประเภทนั้น ในส่วนของ (1) และ (2) นั้น ไม่มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากได้กำหนดวิธีการคุ้มครองไว้ในมาตรา 17 และมาตรา 18 ตามลำดับ รวมทั้งเรื่องการใช้ประโยชน์ของ (1) ไว้ในมาตรา 19 แต่สำหรับ (3) ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลนั้น มีรายละเอียดในการดำเนินการอยู่มาก รวมทั้งเป็นส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด

ข้อโต้แย้งในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนี้ มีอยู่มากมายหลายประเด็นด้วยกันทั้งการมองในภาพรวม เช่น การจดทะเบียนสิทธิฯ จะทำให้คนไทยแตกแยก แก่งแย่งความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, การจดทะเบียนสิทธิฯ จะทำให้ความรู้ถูกหวงแหน ไม่ได้รับการพัฒนา และอาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรของคนระดับล่าง, เกรงว่าการจดทะเบียนสิทธิจะทำให้ตำรับยาส่วนบุคคลถูกยึดไปเป็นของรัฐ หรือถูกนำไปต่อยอด โดยที่เจ้าของตำรับยาไม่ทราบ หรือการมองในแต่ละมาตรา แต่ละประเด็น เช่น หากเป็นตำรับยาเดียวกันจะสามารถระบุได้อย่างไรว่า ผู้ใดมาจดก่อน หรือผู้ใดมาจดหลังจะใช้เกณฑ์อะไรวัด?, การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน จะเป็นการเปิดเผยตำรับยาหรือไม่?, การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของตำรับยาจะทำได้อย่างไร? ข้อสงสัย และข้อสันนิษฐานต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจาก

 • ความไม่เข้าใจในพระราชบัญญัติฯ

 • ความไม่เชื่อมั่นในพระราชบัญญัติฯ และการปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์แผนไทย

 • พระราชบัญญัติฯ ยังไม่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติ เป็นระเบียบกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

สำหรับ (1) และ (2) นั้น ทางสถาบันการแพทย์แผนไทยได้พยายามแก้ปัญหา ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสาระประโยชน์ของพระราชบัญญัติ ส่วน (3) นั้น ทางสถาบันการแพทย์แผนไทยได้พยายามอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการร่างระเบียบกระทรวง และกฎกระทรวงที่จำเป็นให้เร็วที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

รูปแบบของการจดทะเบียนสิทธิฯ ที่สถาบันการแพทย์แผนไทยได้วางกรอบแนวคิดไว้รูปแบบหนึ่ง มีความน่าสนใจและน่า

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail