Facebook


ร่าง พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6958 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

1\J-tnฉบับรับฟงความคิดเห็น(มติคณะกรรมการจัดทํารางกฎหมายฯ ครั้งที่ 2-254

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมพ.. ....

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา๓๖มาตรา๔๒มาตรา๔๘มาตรา๕๐มาตรา๕๘และมาตรา๕๙ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.. ....

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา๓ในพระราชบัญญัตินี้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหมายความว่าสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพืชสัตว และจุลินทรีย์ที่สารพันธุกรรมถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมในลักษณะที่ไม่เกิดเองภายใตสภาวะในธรรมชาติและที่ไม่เป็นโดยการผสมพันธุหรือผสานโดยกระบวนการธรรมชาติเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหมายความว่า() เทคนิคกรดนิวคลีอิคที่ใชและทดลองในหลอดทดลองหรือสภาพของห้องปฏิบัติการรวมถึงการรวมกรดนิวคลีอิกลูกผสมและการสอดใส่กรดนิวคลีอิกเข้าไปในเซลลหรือออแกนเนลโดยตรงหรือ() การหลอมรวมเซลลนอกครอบครัวตามอนุกรมวิธานซึ่งทําใหเกิดการผสมพันธุ์ไดนอกสภาวะธรรมชาติและไม่เป็นเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิมการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมหมายความว่าการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกลักษณะในสภาพควบคุมปิดซึ่งมีการใชสิ่งหรือสภาพกีดขวางทางกายภาพหรือเคมีหรือชีววิทยาหรือหลายลักษณะรวมกันเพื่อจํากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตและหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งการสัมผัสนั้นอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและหมายความรวมถึง() การใชในห้องปฏิบัติการหองผสมพันธุ์สัตวห้องปลูกพืชซึ่งมีระบบการป้องกันมิใหสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเล็ดลอดไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก() การใช้ในอาคารซึ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail