Facebook
มีข้อผิดพลาด
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 34


(ร่าง) บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 729 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บัญชี ก

 

 

 

 

          ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ

 

 

 

 

          (๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e- Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียว

 

 

 

 

ยกเว้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยมิได้แสวงหากำไรจากการออกบัตร ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 

 

 

 

(๒) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 

 

 

 

บัญชี ข

 

 

 

 

          ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ

 

 

 

 

()  การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

 

 

 

 

() การให้บริการเครือข่ายอีดีซี

 

 

 

 

() การให้บริการสวิทส์ชิ่งในการชำระเงินระบบใดระบบหนึ่ง

 

 

 

 

          () การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการ    เฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและหรือการให้บริการเดียวกัน

 

 

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  บัญชี ก
  ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
  (๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e- Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
  ยกเว้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยมิได้แสวงหากำไรจากการออกบัตร ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  (๒) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  บัญชี ข
  ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ
  (๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
  (๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี
  (๓) การให้บริการสวิทส์ชิ่งในการชำระเงินระบบใดระบบหนึ่ง
  (๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการ เฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและหรือการให้บริการเดียวกัน
  (๕) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

  บัญชี ค
  ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ
  (๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
  (๒) การให้บริการชำระดุล (Settlement)
  (๓) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ ผ่านทางเครือข่าย
  (๔) การให้บริการสวิทส์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ
  (๕) การให้บริการรับชำระเงินแทน
  (๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการ เฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการ จัดจำหน่ายและหรือการบริการเดียวกัน
  (๗) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • บัญชี ก
  • ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
   (๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e- Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
   ยกเว้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยมิได้แสวงหากำไรจากการออกบัตร ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
   (๒) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  • บัญชี ข
  • ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ
   (๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
   (๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี
   (๓) การให้บริการสวิทส์ชิ่งในการชำระเงินระบบใดระบบหนึ่ง
   (๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการ เฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและหรือการให้บริการเดียวกัน
   (๕) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  • บัญชี ค
  • ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ
   (๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
   (๒) การให้บริการชำระดุล (Settlement)
   (๓) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ ผ่านทางเครือข่าย
   (๔) การให้บริการสวิทส์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ
   (๕) การให้บริการรับชำระเงินแทน
   (๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการ เฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการ จัดจำหน่ายและหรือการบริการเดียวกัน
   (๗) การให้บริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail