Facebook


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 276 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

          คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2780-25XX โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น ก่อนมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาก่อนเสนอออกกฎกระทรวงต่อไป 

                      ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดของมาตรฐานที่นำมากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น สามารถตรวจสอบตามประกาศฯ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1W3-1F_vlU_V23uVI4OcSpW7DNCS9rhEG/view?usp=sharing

                           อนึ่ง ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งระบุเหตุผล โดยให้ระบุชื่อตัวและชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อ สมอ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ (ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามแบบสอบถามออนไลน์ ตามลิงก์ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivwBjW3PaFq9h1Kkh9NUAMb3k2FBZAmFn9VY3Aq-sYAyXaQ/viewform?usp=sf_link

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                 ก่อนมีการออกกฎกระทรวง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว และนำผลการรับฟังความคิดเห็นนั้น เสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง ต่อไป 


  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivwBjW3PaFq9h1Kkh9NUAMb3k2FBZAmFn9VY3Aq-sYAyXaQ/viewform?usp=sf_link


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์
  • ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งระบุเหตุผล โดยให้ระบุชื่อตัวและชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อ สมอ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ (ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามแบบสอบถามออนไลน์ ตามลิงก์ต่อไปนี้


   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivwBjW3PaFq9h1Kkh9NUAMb3k2FBZAmFn9VY3Aq-sYAyXaQ/viewform?usp=sf_link

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail