Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6016 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
   

หลักการ

                  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังต่อไปนี้
                 (๑) กำหนดให้กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ  ประสงค์จะร้องทุกข์ด้วยปากให้มีนักจิตวิทยาหรือ นักสังคมสงเคราะห์  หรือบุคคลที่เด็กร้องขออยู่ร่วมในการร้องทุกข์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหาหรือรอบุคคลดังกล่าวและเด็กไม่ประสงค์จะให้รอก็สามารถดำเนินการต่อไปได้  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่)
                 (๒) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแจ้งให้เด็กผู้เสียหายหรือพยานทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
                 (๓) กำหนดให้คดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการจัดให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน  ในชั้นชี้ตัวบุคคลอย่างน้อยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  บุคคลที่เด็กร้องขอ  หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ตรี)
                 (๔) กำหนดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  บุคคลที่เด็กร้องขอ  หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการถามคำให้การผู้ต้องหาเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย   (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔/๒)
                 (๕) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง)
                 (๖)  กำหนดให้ศาลต้องจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ  ถ้าศาลเห็นสมควรหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ โดยให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสาม)

 เหตุผล                    เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคำ  การสืบพยานและการชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี รวมถึงการถามคำให้การผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี   ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย  โดยมุ่งหมายมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม  แต่เนื่องจากการที่มิได้จำกัดประเภทคดีที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษอย่างแท้จริงและสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป   จึงทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินคดีมิได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว   ประกอบกับการถามซ้ำซ้อนในแต่ละขั้นตอน ทำให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร ไม่สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ดังนั้น  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

  ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..)
พ.ศ. ….
 
……..……………..………………&helli

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังต่อไปนี้
  (๑) กำหนดให้กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ประสงค์จะร้องทุกข์ด้วยปากให้มีนักจิตวิทยาหรือ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่เด็กร้องขออยู่ร่วมในการร้องทุกข์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหาหรือรอบุคคลดังกล่าวและเด็กไม่ประสงค์จะให้รอก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่)
  (๒) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแจ้งให้เด็กผู้เสียหายหรือพยานทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
  (๓) กำหนดให้คดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการจัดให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน ในชั้นชี้ตัวบุคคลอย่างน้อยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ตรี)
  (๔) กำหนดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการถามคำให้การผู้ต้องหาเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔/๒)
  (๕) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง)
  (๖) กำหนดให้ศาลต้องจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ ถ้าศาลเห็นสมควรหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ โดยให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสาม)
  เหตุผล


  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคำ การสืบพยานและการชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี รวมถึงการถามคำให้การผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย โดยมุ่งหมายมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม แต่เนื่องจากการที่มิได้จำกัดประเภทคดีที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษอย่างแท้จริงและสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินคดีมิได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประกอบกับการถามซ้ำซ้อนในแต่ละขั้นตอน ทำให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร ไม่สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ร่างกฎหมายนี้ เป็นร่างที่แก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเด็นการสืบพยานเด็ก มีทั้งสิ้น 8 มาตรา

  • (๑) กำหนดให้กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๓๓ ทวิ ประสงค์จะร้องทุกข์ด้วยปากให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขออยู่ร่วมในการร้องทุกข์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหาหรือรอบุคคลดังกล่าวและเด็กไม่ประสงค์จะให้รอก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่)
   (๒) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแจ้งให้เด็กผู้เสียหายหรือพยานทราบถึงสิทธิตามมาตรา๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
   (๓) กำหนดให้คดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการจัดให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน ในชั้นชี้ตัวบุคคลอย่างน้อยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ตรี)
   (๔) กำหนดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการถามคำให้การผู้ต้องหาเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔/๒)
   (๕) จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง)
   (๖) กำหนดให้ศาลต้องจัดให้มีการถ่ายภาพและเสียงคำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ ถ้าศาลเห็นสมควรหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ โดยให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสาม)
  • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
  • ๑. กำหนดให้กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๓๓ ทวิ ประสงค์จะร้องทุกข์ด้วยปากให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขออยู่ร่วมในการร้องทุกข์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหาหรือรอบุคคลดังกล่าวและเด็กไม่ประสงค์จะให้รอก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่)
   ๒. จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแจ้งให้เด็กผู้เสียหายหรือพยานทราบถึงสิทธิตามมาตรา๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
   ๓. กำหนดให้คดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการจัดให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน ในชั้นชี้ตัวบุคคลอย่างน้อยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๓ ตรี)
   ๔. กำหนดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการถามคำให้การผู้ต้องหาเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีในคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔/๒)
   ๕. จำกัดประเภทคดีที่ต้องใช้วิธีการพิเศษในการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง)
   ๖. กำหนดให้ศาลต้องจัดให้มีการถ่ายภาพและเสียงคำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ ถ้าศาลเห็นสมควรหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ โดยให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสาม)
 • ท่านคิดว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่
  • มาตรา ๑
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นผู้เสียหายในความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ประสงค์จะร้องทุกข์ด้วยปากด้วยตนเอง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้เด็กร้องทุกข์เป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่เด็กร้องขอถ้ามี อยู่ร่วมในการร้องทุกข์นั้นด้วย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจหาหรือรอบุคคลดังกล่าวได้และเด็กไม่ประสงค์จะให้รอต่อไป ให้พนักงานสอบสวนจดบันทึกเหตุแห่งการนั้นโดยละเอียดไว้ในบันทึกคำร้องทุกข์เป็นสำคัญ ทั้งนี้การถามปากคำเด็กในการร้องทุกข์ตามวรรคนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด
  • มาตรา ๔
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือในความผิดอื่นที่ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กร้องขอ การถามปากคำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอถ้ามี และพนักงานอัยการ เข้าร่วมในการถามปากคำเด็กนั้นด้วย ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่า การถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง จะขอให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนก็ได้ โดยมิให้เด็กได้ยินคำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
   ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้พนักงานอัยการ บุคคลที่เด็กร้องขอถ้ามี และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย
  • มาตรา ๕
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๓ ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๓๓ ตรี ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันมิให้บุคคลที่จะถูกชี้ตัวเห็นผู้เสียหายหรือพยาน และอย่างน้อยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอถ้ามี หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการชี้ตัวบุคคลนั้นด้วย
  • มาตรา ๖
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๔ /๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๓๔/๒ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นผู้ต้องหาในความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง การถามคำให้การผู้ต้องหาให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอถ้ามี หรือพนักงานอัยการอยู่ร่วมในการถามคำให้การนั้นด้วย เว้นแต่ผู้ต้องหาไม่ประสงค์จะให้มีบุคคลดังกล่าว โดยพนักงานสอบสวนต้องบันทึกความประสงค์ของผู้ต้องหาไว้ในสำนวนการสอบสวน
  • มาตรา ๗
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ในการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ในความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือในความผิดอื่นที่พยานร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและให้ปฏิบัติดังนี้
   (๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริง ซึ่งต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
   (๒) ในกรณีที่ศาลให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติง ให้ถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
  • มาตรา ๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗๒ ตรี วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควรหรือถ้าพยานซึ่งเป็นเด็กหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสองต่อหน้าคู่ความ และในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม ถามค้านและถามติงพยานได้ ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail