Facebook


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 237 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

คลิกแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


  กำหนดให้รถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตร ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗.๐๑ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยางเพื่อการเกษตรสำเร็จรูปเต็มคัน เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗๐๑.๓๐.๐๐ รถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรสำเร็จรูปเต็มคัน เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗๐๑.๙๑.๑๐ ๘๗๐๑.๙๒.๑๐ ๘๗๐๑.๙๓.๑๐ ๘๗๐๑.๙๔.๑๐ และ๘๗๐๑.๙๕.๑๐สามารถนำเข้าได้โดยเสรี


  เหตุผล


                 เพื่อให้การควบคุมรถยนต์ใช้แล้วเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


  ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม


  รถยนต์ใช้แล้ว ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 87.02 87.03 87.04 และรถยนต์ ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06  


  สาระสำคัญ


  กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗.๐๑ (ยกเว้น รถหัวลาก เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗๐๑.๒๐ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยางเพื่อการเกษตรสำเร็จรูปเต็มคัน เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗๐๑.๓๐.๐๐ รถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรสำเร็จรูปเต็มคัน เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๗๐๑.๙๑.๑๐ ๘๗๐๑.๙๒.๑๐ ๘๗๐๑.๙๓.๑๐ ๘๗๐๑.๙๔.๑๐ และ๘๗๐๑.๙๕.๑๐) ประเภท ๘๗.๐๒ ประเภท ๘๗.๐๓ (ยกเว้นรถพยาบาล) ประเภท ๘๗.๐๔ และรถยนต์ที่ใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปีขึ้นไป (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๙๗.๐๖ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร


  วันบังคับใช้


  วันที่ 10 ธันวาคม 2562  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail