Facebook


การรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองด้านเครื่องสำอาง 8 ฉบับ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 321 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำร่างประกาศกฎหมายลำดับรองด้านเครื่องสำอาง จำนวน 8 ฉบับ เพื่อปรับปรุงร่างให้สอดคล้องกับนโยบาย สถานการณ์ปัจจุบัน และกฎระเบียนเครื่องสำอางอาเซียน (ACD) นั้น

ร่างประกาศฯ ทั้ง 8 ฉบับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางแล้ว จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรางดังกล่าว ได้แก่

1. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (plastic microbeads)

2. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... (Hair dyes)

3. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... (Triclosan และดาวเรือง)

4. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... (Triclosan และดาวเรือง)

5. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)

6. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)

7. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (Triclosan และ o-phenylphenol)

8. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (Triclosan และ o-phenylphenol)

สามารถ Download file ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่างนี้ หรือที่ https://bit.ly/322TInB

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 9 กันยายน 2562

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ google form link : https://forms.gle/fwbLoggPvVBskjP68

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำร่างประกาศกฎหมายลำดับรองด้านเครื่องสำอาง จำนวน 8 ฉบับ เพื่อปรับปรุงร่างให้สอดคล้องกับนโยบาย สถานการณ์ปัจจุบัน และกฎระเบียนเครื่องสำอางอาเซียน (ACD) นั้น


  ร่างประกาศฯ ทั้ง 8 ฉบับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางแล้ว จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรางดังกล่าว ได้แก่


  1. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (plastic microbeads)


  2. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....


  3. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....


  4. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....


  5. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....


  6. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....


  7. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....


  8. ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....


  สามารถ Download file ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่างนี้ หรือที่ https://bit.ly/322TInB


   


  เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 9 กันยายน 2562


  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ google form link : https://forms.gle/fwbLoggPvVBskjP68  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail