Facebook


ร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 15 กค 2562)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1054 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 15 กค 2562)

เพื่อออกกฎหมายลำดับรองตามความในพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้จัดทำร่างกฎกระทรวงฯ ขึ้น จำนวน 4 ฉบับ และประกาศกระทรวงฯ 1 ฉบับ

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง กฎหมายลำดับรอง ทั้ง 5 ฉบับ ตามเอกสารแนบ

 

สามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ .. 

 

แบบรับฟังความเห็นออนไลน์

 

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

 

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

 

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การอนุญาตผลิต นำเข้า หรือ ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

 

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

 

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขอขึ้นทะเบียนตำรับ การแก้ไขทะเบียนตำรับ และการต่ออายุทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

                                    

หรือที่โทรสารหมายเลข 02 590 7478

 

หรือส่งทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail