Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ….

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1388 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.
….

------------------------------------------------------

          เนื่องด้วยมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ประกอบกับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติให้ รฟม. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก รฟม. จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

-  ส่งไปรษณีย์มาที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยจ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

    ประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

-  เว็บไซต์ของ รฟม. (http://www.mrta.co.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

-  ส่ง E - mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อ รฟม. จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนิน

   กิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. …. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

        ในการนี้ รฟม. จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. …. โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ….


  หลักการ


           กำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในบางจังหวัดได้


  เหตุผล


           โดยที่มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น สมควรกำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในบางจังหวัดได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


          เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไปดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้


     • ความจำเป็นในการตรากฎหมาย
  • ความจำเป็นในการตรากฎหมาย


           เนื่องจากมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ รฟม. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อให้ รฟม. มีอำนาจในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อให้การดำเนินกิจการรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการศึกษาและออกแบบเพิ่มเติมในส่วนที่มีความจำเป็น การศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นำเสนอขออนุมัติรูปแบบการดำเนินโครงการและการลงทุน รวมถึงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ


    

 • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก


  กระทรวงคมนาคมได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสร้างโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้งให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก สบายและปลอดภัย โดยการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองหลักภูมิภาคใน 6 เมืองหลัก ซึ่งรวมถึงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 80.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ประกอบด้วยส่วนต่อขยายเส้นทางเดิม 3 เส้นทาง และเส้นทางใหม่ 2 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 30.1 กิโลเมตร


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail