Facebook


ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับ..) พ.ศ. ...

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6352 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙ ดังนี้
๑. แก้ไขนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ” เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของกองทัพอากาศตามโครงสร้างใหม่
๒. เพิ่มเติมความเป็นวรรคสามของมาตรา ๖ การพิสูจน์ฝ่ายและการใช้อาวุธประจำอากาศยานบังคับอากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓. เพิ่มเติมความเป็นวรรคสองของมาตรา ๗ การปฏิบัติที่แสดงว่าจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ หรือเป็นภัยต่อสาธารณะและการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันการใช้อากาศยานกระทำผิดกฎหมายในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อสาธารณะมีความหลากหลายมากขึ้น จำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำงานให้มีความประสานสอดคล้องกันมากขึ้นในการปฏิบัติต่ออากาศยานนั้น ๆ กับเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายและการใช้อาวุธประจำอากาศยานและอาวุธอื่นต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ทหารอากาศให้ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับ..) พ.ศ. ...

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิด กฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน ที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกนิยามของคำว่า “เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ” หมายความว่า
นายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรประจำการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดบิน ผู้บังคับฝูงบิน ผู้บังคับการกองบิน ผู้บัญชาการกองพลบิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
นายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรประจำการซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับสถานีรายงาน ผู้บังคับศูนย์ควบคุมและรายงาน ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้ง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ปฏิบัติ ต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙
“การพิสูจน์ฝ่ายตามความในวรรคหนึ่ง และการใช้อาวุธประจำอากาศยานบังคับตามความในวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙
“การปฏิบัติที่แสดงว่าจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ หรือเป็นภัยต่อสาธารณะและการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙ ดังนี้
  ๑. แก้ไขนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ” เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของกองทัพอากาศตามโครงสร้างใหม่
  ๒. เพิ่มเติมความเป็นวรรคสามของมาตรา ๖ การพิสูจน์ฝ่ายและการใช้อาวุธประจำอากาศยานบังคับอากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ๓. เพิ่มเติมความเป็นวรรคสองของมาตรา ๗ การปฏิบัติที่แสดงว่าจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ หรือเป็นภัยต่อสาธารณะและการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  เหตุผล

  โดยที่ปัจจุบันการใช้อากาศยานกระทำผิดกฎหมายในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อสาธารณะมีความหลากหลายมากขึ้น จำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำงานให้มีความประสานสอดคล้องกันมากขึ้นในการปฏิบัติต่ออากาศยานนั้น ๆ กับเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายและการใช้อาวุธประจำอากาศยานและอาวุธอื่นต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ทหารอากาศให้ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน ที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกนิยามของคำว่า เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   เจ้าหน้าที่ทหารอากาศ หมายความว่า
   นายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรประจำการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดบิน ผู้บังคับฝูงบิน ผู้บังคับการกองบิน ผู้บัญชาการกองพลบิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
   นายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรประจำการซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับสถานีรายงาน ผู้บังคับศูนย์ควบคุมและรายงาน ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
   นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้ง
  • มาตรา ๔
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ปฏิบัติ ต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙
   การพิสูจน์ฝ่ายตามความในวรรคหนึ่ง และการใช้อาวุธประจำอากาศยานบังคับตามความในวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • มาตรา ๕
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.๒๕๑๙
   การปฏิบัติที่แสดงว่าจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ หรือเป็นภัยต่อสาธารณะและการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail