Facebook


ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 79 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียน  มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตในเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียน  มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตในเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด 

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “นายทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” (ร่างมาตรา ๔)


  ๓.๒  เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๔)


  ๓.๓  แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕ )


  ๓.๔  เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร           (ร่างมาตรา ๑๒/๑)


  ๓.๕  เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัด  (ร่างมาตรา ๑๒/๒)


  ๓.๖  เพิ่มบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัด  (ร่างมาตรา ๑๒/๓)


  ๓.๗  เพิ่มบทบัญญัติให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างมาตรา ๒๙/๑)


  ๓.๘  เพิ่มบทบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาต  ทะเบียนผู้พักบัตรทะเบียนผู้พัก  สภาพและลักษณะของโรงแรม  (ร่างมาตรา ๔๕)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)


   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้บังคับกฎหมาย  (มาตรา ๒)


   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓ - ๔)


   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๕)


   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น  (มาตรา ๖)


   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๗)


   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  (มาตรา ๘)


   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  (มาตรา ๙ – ๑๑)


   ๔.๙  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail