Facebook


ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 74 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่


   


   


     •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกและแก้ไขใหม่เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด

 • ๓.๑  เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เนื่องจากกฎหมายเดิมมิได้กำหนดบทนิยามดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจตามกฎหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ  (ร่างมาตรา ๓)


  ๓.๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  และให้เงินค่าปรับตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  (ร่างมาตรา ๔)


   

  • ประเด็นแสดงความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)


   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)


   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓)


   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนี้  (มาตรา ๔)


   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๕)


   ๔.๖  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


    


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail