Facebook


ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5622 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการวาระที่ 1 ให้รับร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังกล่าวพิจารณาต่อไป แต่มีสมาชิกของสภานิติบัญญัติขอแปรญัตติเพิ่มหลักการที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยพิจารณาว่าเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการปลูกป่าของประชาชน จึงขอให้เพิ่มที่ดินประเภทอื่นนอกจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว โดยให้เพิ่มที่ดินของรัฐที่รัฐอนุญาตให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์แล้ว ก็ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้ามเช่นเดียวกับไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบด้วย ให้เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

3.1 กำหนดให้เพิ่มประเภทที่ดินของรัฐที่ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกฎหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศแล้วให้ไม้ทุกชนิดเฉพาะที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม

3.2 การตัดหรือโค่นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินของรัฐดังกล่าวไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม (ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484)

3.3 การนำไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐดังกล่าวเคลื่อนที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail