Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 - 13 ธันวาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1973 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.  ....

......................................................

......................................................

......................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน   บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................

                   มาตรา    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์    เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มาตรา    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภทดังต่อไปนี้ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

(1) ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ

(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือค่าที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(๔) เบี้ยประชุมกรรมการ

(๕) เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ

(๖) เงินสวัสดิการจากทางราชการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

(9) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

(10) ค่าใช้จ่ายอื่นที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ่ายเงิน วิธีการเบิกจ่ายอัตราการจ่ายและหลักเกณฑ์อื่น ตามที่เห็นสมควร

 

มาตรา 4  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ      หรือเงินประเภทอื่น ๆ ที่ใช้บังคับก่อนวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้            ให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

    ......................................

       นายกรัฐมนตรี

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 เพื่อกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3)  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • เนื่องจากในปัจจุบันหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2561 สมควรกำหนดบทบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
   ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • กำหนดในเรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการ เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้อยู่ในกฏหมายฉบับเดียวกัน
 • โดยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ


  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ


  - ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ


  - ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail