Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1573 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

    

โดยที่สถานการณ์และสภาพปัญหาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ 

ยังขาดหน่วยงานกลางในการบูรณาการทั้งระบบ ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาไม่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา

ในภาพรวมประเทศได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยมีการบูรณาการการทำงานด้านการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ ให้เป็นระบบ
และครบวงจร จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาผลิตภาพ การมาตรฐาน 
และการพัฒนาระบบนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายตามความในมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดไว้ว่าก่อนที่รัฐจะตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ ๒๒พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://www.tisi.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ ๒๒พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://www.tisi.go.th/  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail