Facebook


(ร่าง) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1616 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๓๐ ดังต่อไปนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม คำว่า “อุตสาหกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรม
  ในปัจจุบัน


  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการให้เพื่อให้
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ


  (๓) แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า กลุ่มท้องที่เป็นคำว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน


  (๔) แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงสร้างของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจน เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  (๕) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ
  การประกอบ
  อุตสาหกรรมในปัจจุบัน


  (๖) แก้ไขเพิ่มเติม ขั้นตอนการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก การประชุมและดำเนินการของสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก


  (๗) เพิ่มเติมความให้คณะกรรมการ สามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจประจำของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


                  (๘) เพิ่มเติมความให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกประกาศกำหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก
  เพื่อใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมินและประกอบการจัดทำนโยบายและการพัฒนา  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับภาครัฐมาโดยตลอด แต่ด้วยการขับเคลื่อนขององค์กรต้องอาศัยบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๓๐ บางประการไม่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ในปัจจุบันการประกอบอุตสาหกรรมได้มีการขยายตัวมากขึ้น และมีความหลากหลายทั้งในโครงสร้างและประเภทของอุตสาหกรรมในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมเป็นเครือข่าย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเพื่อให้การดำเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อ ๑
  • (๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม คำว่า “อุตสาหกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรม
   ในปัจจุบัน

  • ข้อ ๒
  • (๒) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการให้เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ

  • ข้อ ๓
  • (๓) แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า กลุ่มท้องที่เป็นคำว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

  • ข้อ ๔
  • (๔) แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงสร้างของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจน เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • ข้อ ๕
  • (๕) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ
   การประกอบ
   อุตสาหกรรมในปัจจุบัน

  • ข้อ ๖
  • (๖) แก้ไขเพิ่มเติม ขั้นตอนการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก การประชุมและดำเนินการของสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

  • ข้อ ๗
  • (๗) เพิ่มเติมความให้คณะกรรมการ สามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
   มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจประจำของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • ข้อ ๘
  • (๘) เพิ่มเติมความให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกประกาศกำหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก เพื่อใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมินและประกอบการจัดทำนโยบายและการพัฒนา

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail