Facebook


ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... (ร่างเบื้องต้น)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 130 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                   ตามที่สำนักงานฯ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เพื่อพิจารณานั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                   ๑. ปรับปรุงกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้เวนคืนได้รับเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มหลักเกณฑ์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชดเชยผู้ถูกเวนคืนได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ เพื่อให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทันต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

                    ๒. กำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ประโยชน์อสังหาริทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าของเดิมหรือทายาทผู้ถูกเวนคืนทราบระยะเวลาในการใช้สิทธิเพื่อขอคืนอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนได้อย่างชัดเจน

                    ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ของเจ้าของเดิมหรือทายาทให้ชัดเจน

                    ๔. กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของเจ้าหน้าที่ได้ หากมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
แต่กิจการนั้นมิใช่กิจการที่สามารถเวนคืนได้

                    ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดินที่ถูกเวนคืน และกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ดินที่ถูกเวนคืนแต่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

                    ๖. กำหนดให้ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับโทษทางอาญา หากกระทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร

                    ๗. กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำไปก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปได้ ตลอดจนกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือว่าเป็นการอ้างถึงร่างพระราชบัญญัตินี้

                    ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

                                              สำนักงานคณะกรรมการกฏฤษฎีกา

                                              กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                              โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐ - ๑๓ ต่อ ๒๓๑๔ (นางสาวกรกชฯ)

                                              โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๒๘๗

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail