Facebook


ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3195 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

 

 

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้


      (๑) กำหนดให้มีจำนวนเงินรายได้สูงสุดของกองทุนและให้นำเงินส่วนที่เกินส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุน รณรงค์ และชี้ชวนให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจปรับเพิ่มรายได้สูงสุดของกองทุนตามอัตราเงินเฟ้อทุกสองปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑)


      (๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนมีอำนาจจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและการทำกิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ และให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)


      (๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยปรับลดจำนวนของคณะกรรมการ และแก้ไขให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งเพิ่มเติมคุณวุฒิของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)


     (๔) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการมีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุนหรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน   เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐและไม่มีประโยชน์ส่วนตัว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ (๗))


     (๕) กำหนดให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และห้ามมิให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)


   (๖) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุน และให้ออกระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องการบริหารและจัดการการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน และออกระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของกองทุน รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓)


    (๗) กำหนดให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนที่ออกจากไปแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๒/๑)


      (๘)  แก้ไขเพิ่มเติมให้การบัญชีของกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและสอดคล้องกับหลักสากล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓) 


   (๙) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลให้มีอำนาจประเมินผลนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปีโดยครอบคลุมด้านต่างๆ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ (๑) และ (๒))  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
   ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

   ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีผลบังคับใช้ให้ทันก่อนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
   ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว และให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน
   การเสนอกฎหมายต่อไป

 • เพื่อให้พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรกำหนดให้กองทุนมีจำนวนเงินรายได้สูงสุดในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้องค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีความเหมาะสมและป้องกันมิให้เกิดการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลเพื่อให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนที่ออกจากกองทุนไปแล้วได้ เพื่อป้องกัน
  และปราบปรามการทุจริต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  • เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... หรือไม่ อย่างไร
  • ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทางลิงค์เว็บไซต์    https://goo.gl/forms/ASwsYGkc5m6Cl3Ax2 (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561)

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail