Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 - 3 ตุลาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2743 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....  เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ในการนี้ สวทน. ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2561 นี้ ทั้งนี้ สามารถให้ความเห็นมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  โดยที่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของตลาด ขาดแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน และทำให้เกิดความล่าช้าในการนำสินค้าและบริการนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายและมีกลไกในการพิสูจน์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงรูปแบบการกำกับดูแลแบบใหม่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเป็นการชั่วคราว เพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม ลดระยะเวลาในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และป้องกันความเหลื่อมล้ำทางการค้าและความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  • ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมถูกนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมมีการออกแบบแนวทางการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการออกสู่ตลาดของนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการค้า และลดความปลอดภัยที่อาจเกิดกับผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐให้สามารถออกแบบแนวทางในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกลไกและข้อมูลที่ครบถ้วน

 • 1.รัฐต้องจัดให้มีกลไกในการพิสูจน์นวัตกรรม (Regulatory Sandbox) เพื่อรับมือเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งยังไม่มีแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมมาก่อน 


   


  2.กฎหมายนี้จะช่วยลดเวลาการนำนวัตกรรมสู่ตลาดโดยมุ่งปรับปรุงขั้นตอน เงื่อนไข กลไกการอนุญาต (Speed up Process) ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความเร่งด่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการนวัตกรรมใหม่ได้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


   


  3.การออกแบบกฎหมายและมาตรฐานผ่านกระบวนการทดลองพิสูจน์ในขอบเขตจำกัด (Sandbox) เป็นการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและข้อมูลจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ


   


  4.การทดสอบในพื้นที่หรือเงื่อนไขทดสอบพิสูจน์ในขอบเขตจำกัด ต้องมีขอบเขตจำกัดที่ชัดเจน อาทิ พื้นที่ จำนวนผู้บริโภค จำนวนเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่จะได้รับ และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบในประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคม (การประกันสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัว การสร้างประโยชน์สุข การลดหรือไม่ทำให้เกิดโทษ และการประกันความยุติธรรม)


   


  5.รัฐให้สิทธิกับประชาชนในการขอให้ส่งเสริมการจัดตั้ง Sandbox โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการดำเนินการตามสิทธิของผู้ร้องขอ

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail