Facebook


ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ... (รับฟังความคิดเห็นวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1719 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและการส่งเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศไทย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่หลักในการศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดทำแผน โครงการ ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบครบวงจร ปรับปรุงรูปแบบโครงการสร้าง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติมมาตรการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกิจการพาณิชยนาวี ส่งผลให้กิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถ สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้จากการขนส่งทางทะเล และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ การพาณิชยนาวียังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเพื่อให้เกิดการส่งเสริมพาณิชยนาวีอย่างเป็นรูปธรรม มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  •                สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เดิมมีฐานะเป็นกรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีเข้ากับกรมเจ้าท่า โดยเป็นหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การรวบรวมกฎหมายด้านพาณิชยนาวีเพื่อสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจ และปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเสนอนโยบายพาณิชยนาวี ทำให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการพาณิชยนาวีขาดประสิทธิภาพ จึงควรมีการปฏิรูปหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม่ และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรจัดให้มีหน่วยงานด้านการส่งเสริมการพาณิชยนาวีในรูปแบบองค์กรตามกฎหมายเฉพาะขึ้น เนื่องจากสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพมาทำงานได้ เพราะไม่ถูกจำกัดด้วยอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และระเบียบปฏิบัติของทางราชการเหมือนหน่วยงานราชการ ประกอบกับมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี ซึ่งจะส่งผลให้มีการเร่งรัดการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น


                   นอกจากนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีด้วย เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่เกินไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และการประชุม ส่งผลให้การทำงานมีความล่าช้า ขาดความคล่องตัว ประกอบกับมีอำนาจหน้าที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีในปัจจุบัน

 • สรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .....
 •  


  1. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบกิจการพาณิชยนาวีโดยตรง โดยให้มีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อให้การส่งเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศเกิดประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารงานสำนักงาน สามารถกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเพียงพอกับกับภารกิจหน้าที่ รวมถึงสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการในสำนักงานให้ทันกับสถานการณ์ด้านพาณิชยนาวีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบขึ้นใหม่ให้มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยทำหน้าที่ในการในการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง กำกับดูแลการพาณิชยนาวี  และกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีหน้าที่ในกิจการพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการและแข่งขันได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ


   


  2. กำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหนึ่งระดับและทำหน้าที่บริหารจัดการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวีอีกหนึ่งระดับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการแยกเป็น 2 ระดับ คือ


   


  2.1 คณะกรรมการนโยบายการพาณิชยนาวีแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอีก 11 คน ได้แก่


  2.1.1 กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


  2.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านละหนึ่งคนในกิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ กิจการอู่เรือ กิจการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี กฎหมายพาณิชยนาวีและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพาณิชยนาวี


  คณะกรรมการนโยบายการพาณิชยนาวีแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง แผนการบริหารจัดการระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกับการขนส่งทางทะเล กำหนดมาตรการในการส่งเสริมการพาณิชยนาวี รวมถึงกำหนดสิทธิและประโยชน์สำหรับการประกอบการพาณิชยนาวี


  2.2 คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 14 คน ได้แก่


            2.2.1 กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  อธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 


           2.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านละหนึ่งคนในด้านกิจการการเดินเรือ  ด้านกิจการท่าเรือ  ด้านกิจการอู่เรือ  ด้านโลจิสติกส์  ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินหรือการคลัง  ด้านกฎหมาย  และด้านกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชยนาวีหรือกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี


  คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมการพาณิชยนาวีมีอำนาจหน้าที่ ในการวางนโยบายบริหารงาน ควบคุมกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไปและรับผิดชอบซึ่งกิจการของสำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี


  3.      กำหนดสิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับกิจการพาณิชยนาวีของไทยจึงได้กำหนดการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลดหย่อน ลดอัตรา หรือยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรสำหรับการประกอบการพาณิชยนาวีหรือกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ตามความประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการพาณิชยนาวี ตามความกฎหมายว่าด้วยศุลกากร


   


   


   


  4.      กำหนดมาตรการให้ผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะต้องใช้บริการจากเรือไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการพาณิชยนาวีไทย จึงกำหนดให้การใช้บริการของผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย ที่เรือไทยสามารถให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต้องใช้เรือไทย โดยจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของการให้บริการของเรือไทยในระดับอนุบัญญัติ


   


  5.        กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องต่อเรือใหม่หรือซ่อมเรือจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือภายในประเทศเพื่อส่งเสริมกิจการอู่เรือภายในประเทศ จึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐต้องต่อเรือใหม่หรือซ่อมเรือจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือภายในประเทศที่มีขีดความสามารถ


   


  6.        กำหนดให้มีค่าระวางอ้างอิงสำหรับการคำนวณเพื่อการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อกำหนดหลักการประเมินค่าระวางและการคำนวณสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในกรณีที่ผู้ส่งของไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดให้การส่งของโดยทางเรือต้องบรรทุกโดยเรือไทย


   


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail