Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาต พ.ศ......

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1366 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ
  ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้


  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราช

  บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘


  ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  “ผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการ

  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อ ๑
  • ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราช

   บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘

  • ข้อ ๒
  • ในกฎกระทรวงนี้

   ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการ

   ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หมวด ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • ข้อ ๓
  • ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

   ก. เป็นนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

   (๑) องค์การ มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันของภาคเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

   (๒) นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

   (๒.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย

   (๒.๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

   (๒.๓) บริษัทจำกัดที่กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

   (๓) หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือสถาบัน

   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

   (๔) นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องมี

   นิติบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในการทำรายงานด้วย

   ข. มีผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งอยู่ประจำเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบใน

   การทำงาน โดยผู้ชำนาญการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔

   ค. มีผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ประจำกับนิติบุคคลอย่างน้อยสามคนในทุกสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

   (๑) วิชาวิทยาศาสตร์

   (๒) วิชาวิศวกรรมศาสตร์

   (๓) วิชาเศรษฐศาสตร์ หรือวิชาสังคมศาสตร์เฉพาะสาขาที่คณะกรรมการกำหนด

   ง. มีสำนักงานใหญ่หรือที่ทำการตั้งอยู่ในราชอาณาจักร

   จ. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นผลกระทบในสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
   ใบอนุญาตซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงนั้น ถูกสั่งเพิกถอน
   ใบอนุญาต

   ฉ. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อ จนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ถูกสั่งพักใบอนุญาต


  • ข้อ ๔
  • ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

   ก. สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการ

   พลเรือนรับรองในวิชาหนึ่งวิชาใดและสาขาหนึ่งสาขาใดหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ดังต่อไปนี้

   (๑) วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา หรือสุขาภิบาล

   (๒) วิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล

   (๓) วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

   (๔) วิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

   (๕) วิชาและสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

   ข. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกำหนด

   ค. ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนดหรือรับรอง

   ง. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นผลกระทบในสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงนั้น ถูกสั่งพักเพิกถอนใบอนุญาต

   จ. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อ จนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
   ซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ถูกสั่งพักใบอนุญาต

   ฉ. กรณีเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตาม ข้อ ก ค ทั้งนี้ให้มีผลงานและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด

  • ข้อ ๕
  • ผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

   ก. สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการ

   พลเรือนรับรองในวิชาหนึ่งวิชาใด ดังต่อไปนี้

   (๑ ) วิชาวิทยาศาสตร์

   (๒ ) วิชาวิศวกรรมศาสตร์

   (๓ ) วิชาเศรษฐศาสตร์

   (๔ ) วิชาสังคมศาสตร์เฉพาะสาขาที่คณะกรรมการกำหนด

   ข. ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนดหรือรับรอง

   ค. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นผลกระทบในสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
   ซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงนั้น ถูกสั่งพักเพิกถอนใบอนุญาต

   ง. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อ จนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการ

   หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต

   ซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อถูกสั่งพักใบอนุญาต
  • ข้อ ๖
  • ผู้ชำนาญการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเดิมก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ ข. และ ค. หรือ ข้อ ๕ ข. แล้วแต่กรณี
  • หมวด ๒ การขอและการออกใบอนุญาต
  • ข้อ ๗
  • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด
  • ข้อ ๘
  • เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๗ แล้ว ให้สำนักงานเสนอคำขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

   ต่อไป

  • ข้อ ๙
  • ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการเป็นรองประธาน

   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกินสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ผู้แทนจากสมาคมหรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกายภาพหนึ่งคน ด้านชีวภาพหนึ่งคน ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์หรือคุณค่าคุณภาพชีวิตหนึ่งคน และระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
   คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

  • ข้อ ๑๐
  • ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   (๑) พิจารณาการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต แล้วรายงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ

   (๒) ออกคำสั่งเตือนเป็นหนังสือ สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วรายงานให้คณะกรรมการ

   สิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ

   (๓) กำหนดสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กำหนดในข้อ ๓ , ๔ และ ๕

   (๔) กำหนดหรือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และ ๕

   (๕) กำหนดผลงานและประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๔

   (๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในใบอนุญาต

   (๗) พิจารณาผ่อนผันให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือระหว่างการดำเนินการสั่งพักใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

   (๘) เรียกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามให้ข้อเท็จจริง หรือชี้แจง

   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต

   (๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย

   คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

  • ข้อ ๑๑
  • ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ

   ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการ
   สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน

   ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลเพิ่มขึ้นในระหว่างที่บุคคลซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

   เมื่อครบกำหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นใหม่ให้บุคคลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

  • ข้อ ๑๒
  • นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่งแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรง

   คุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

   (๑) ตาย

   (๒) ลาออก

   (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   (๖) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ข้อ ๑๓
  • ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือพ้นจากตำแหน่ง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

   การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

   ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  • ข้อ ๑๔
  • ใบอนุญาตให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

   ในการออกใบอนุญาตคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ หรือเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะหรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงานดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้

  • หมวด ๓ การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
  • ข้อ ๑๕
  • ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อสำนักงานก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า

   หกสิบวันเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานะผู้ได้รับ
   ใบอนุญาตจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

   ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะเป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป และได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่
   ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดและการดำเนินการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตที่ต้องชำระ หากพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่
   วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วต้องดำเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่

   เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต ให้สำนักงานออกใบอนุญาตให้
   ผู้ยื่นคำขอตามมติของคณะกรรมการ

  • ข้อ ๑๖
  • ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายพร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

   ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีคำว่า ใบแทน กำกับไว้ด้านหน้า

  • หมวด ๔
  • การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
  • ข้อ ๑๗
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของผู้ได้รับใบอนุญาต

  • ข้อ ๑๘
  • ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ก. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดทำรายงานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

   ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุที่ทำให้ขาดคุณสมบัติ และต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

   ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นคณะกรรมการมีอำนาจผ่อนผันให้บุคคลตามวรรคหนึ่งทำรายงานในระหว่างดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

  • ข้อ ๑๙
  • ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ประจำนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง
  • ข้อ ๒๐
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดมีผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ข้อ ๓ ข. และ ค. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวหยุดทำรายงาน และแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

   ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งดำเนินการจัดหาผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

   ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับใบอนุญาต และแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาใหม่ต่อสำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ตามวรรคหนึ่ง และให้สำนักงานเสนอรายชื่อผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
   ที่เข้ามาใหม่ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาใหม่ตามวรรคสองแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจึงจะปฏิบัติงานต่อไปได้

   ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการมีอำนาจผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดหาผู้ชำนาญการ

   ด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาใหม่ตามวรรคสองได้อีกเป็นเวลาตามสมควร

   ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมีการ จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อ ๒๑
  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำโดยผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมีลายมือชื่อผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ประจำตามข้อ ๓ ข. อย่างน้อยหนึ่งคน กับลายมือชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ประจำตามข้อ ๓ ค. อย่างน้อยสามคน ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานรวมทั้งให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ในรายงานด้วย
  • หมวด ๕ บทกำหนดโทษ
  • ข้อ ๒๒
  • ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า

   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตยินยอมให้ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้าน

   สิ่งแวดล้อมของผู้ได้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทำรายงานอันเป็นเท็จหรือซึ่งมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จมาทำรายงาน

   (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

   ในการสั่งพักใบอนุญาตตาม (๑) ให้มีกำหนดครั้งละไม่น้อยกว่าหกเดือน แต่ไม่เกินสิบสองเดือน การสั่งพักใบอนุญาตตาม (๒) หรือ (๓) ให้มีกำหนดครั้งละไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน

   ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใบอนุญาตต้องหยุดทำรายงานนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งพักใบอนุญาต

  • ข้อ ๒๓
  • ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า

   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓

   (๒) ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการขอรับใบอนุญาตไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน

   (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใบอนุญาตตามข้อ ๒๒ ได้กระทำการซ้ำอีก

   (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นผลกระทบในสาระสำคัญ

   ที่ควรบอกให้แจ้ง

   (๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

   (๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตในกรณีที่เงื่อนไขในใบอนุญาตนั้นได้ระบุว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตได้

   ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทำรายงานนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

   เพิกถอนใบอนุญาต

  • ข้อ ๒๔
  • ก่อนพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้คณะกรรมการดำเนินการไต่สวน โดยให้โอกาสแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทราบข้อกล่าวหา และยื่นคำชี้แจงรวมทั้งการนำพยานหลักฐานอื่นมาแก้ข้อกล่าวหาด้วย

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้คณะกรรมการระบุชื่อของผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนร่วมในการทำรายงานในส่วนที่เป็นเท็จไว้ในคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

  • บทเฉพาะกาล
  • ข้อ ๒๕
  • ในระหว่างที่มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๙ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
   ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

  • ข้อ ๒๖
  • ใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนใช้บังคับกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุตามใบอนุญาตนั้น

  • ข้อ ๒๗
  • คำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นก่อนใช้บังคับกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail