Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2156 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและมีปริมาณสินเชื่อเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทั้งหมด หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาในด้านฐานะทางการเงินหรือการดำเนินการย่อมจะส่งผลต่อระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหา มีแหล่งเงินสำหรับดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดให้สถาบันการเงินซึ่งเป็น ภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินโดยการนาส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบลุกลามไปสู่ระบบสถาบันการเงิน และเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและมีปริมาณสินเชื่อเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทั้งหมด หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาในด้านฐานะทางการเงินหรือการดำเนินการย่อมจะส่งผลต่อระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหา มีแหล่งเงินสำหรับดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดให้สถาบันการเงินซึ่งเป็น ภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินโดยการนาส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบลุกลามไปสู่ระบบสถาบันการเงิน และเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail