Facebook


ร่าง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2279 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์- ร่าง-

กฎกระทรวง

 กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน
และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
พ.ศ. ....

                        โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๓ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน และการนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคนประจำเรือและเจ้าของเรือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

ข้อพิพาทแรงงานทางทะเล หมายความว่า ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ หรือระหว่างเจ้าของเรือหรือองค์กรเอกชนฝ่ายเจ้าของเรือกับองค์กรเอกชนฝ่ายคนประจำเรือ

การปิดงาน” หมายความว่า การที่เจ้าของเรือปฏิเสธไม่ยอมให้คนประจำเรือทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานทางทะเล

การนัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่คนประจำเรือร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจาก
ข้อพิพาทแรงงานทางทะเล

                   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานทางทะเล

 

หมวด ๑

วิธีระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล

_____________

 

ข้อ ๓ กรณีไม่มีการเจรจากันระหว่างฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องกับฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องตามประกาศกระทรวงแรงงานที่ออกตามมาตรา ๙๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘หรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานทางทะเลเกิดขึ้น 

ข้อ ๔ การระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเลตามข้อ ๓ ให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ตกลงกับฝ่ายรับข้อเรียกร้องให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานทางทะเล 
โดยฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องทำเป็นหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ที่เรือเทียบท่าโดยไม่ชักช้า เพื่อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดำเนินการไกล่เกลี่ย

                        (๒) ตกลงนำข้อพิพาทแรงงานทางทะเลที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง

                   (๓) ตกลงกับฝ่ายรับข้อเรียกร้องให้มีบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลโดยสมัครใจ

(๔) ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อชี้ขาด พร้อมจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล

พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

                   (๕) ปิดงานหรือนัดหยุดงาน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

                   กรณีตาม (๓) ให้นำข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อพิพาทแรงงานทางทะเลตามข้อ ๔ (๔) แล้ว ให้ชี้ขาดภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับข้อพิพาทแรงงานทางทะเลดังกล่าว

คำชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้อง
ต้องปฏิบัติตาม

                   คำชี้ขาดมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๒

การปิดงานและนัดหยุดงาน

_____________

 

                   ข้อ ๖ ห้ามมิให้เจ้าของเรือปิดงานหรือคนประจำเรือนัดหยุดงานในระหว่างที่มีการเดินเรือทางทะเล

                   นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งเจ้าของเรืออาจปิดงาน หรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงานได้
ในกรณีดังต่อไปนี้

                   (เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายตามประกาศกระทรวงแรงงานที่ออกตามมาตรา ๙๒วรรคสี่ และเป็นข้อพิพาทแรงงานทางทะเลที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้ และได้แจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานขอยุติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานทางทะเล

                   (ไม่อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ตามข้อ ๔ (๑) (๓) หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการชี้ขาด
ตามข้อ ๔ (๔) หรือตามข้อ ๕

                   ในกรณีที่เจ้าของเรือประสงค์จะปิดงานหรือคนประจำเรือประสงค์จะนัดหยุดงาน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน โดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายได้รับแจ้ง

หมวด ๓

การยื่นคำร้องและการพิจารณาการกระทำอันไม่เป็นธรรม

_____________

                   ข้อ ๗ กรณีเจ้าของเรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ให้คนประจำเรือผู้เสียหาย หรือทายาทโดยธรรมของคนประจำเรือ เนื่องจากการฝ่าฝืนดำเนินการ ยื่นคำร้องเป็นหนังสือพร้อมข้อเท็จจริงหรือพยาน เอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสำนักงานแรงงานจังหวัดแห่งท้องที่ที่เรือเทียบท่า ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน

ข้อ  ๘ เมื่อได้รับคำร้องกล่าวหาตาม ข้อ ๗ แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
และออกคำสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

                   ให้คณะกรรมการแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือให้คนประจำเรือและเจ้าของเรือทราบ

                   คนประจำเรือหรือเจ้าของเรือหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการมีสิทธินำคดี
ไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งของคณะกรรมการเป็นผู้นำคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ผู้นั้นต้องวางเงินต่อศาลแรงงานโดยครบถ้วนตามคำสั่งของคณะกรรมการ
จึงจะฟ้องคดีได้

                   ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการและไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด

                  

 

                                                      ให้ไว้  ณ  วันที่

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  (ร่าง)


  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่าง
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม


  พ.ศ. ....


                              


  หลักการ


                     กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม


   


  เหตุผล


                     โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน และการนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม
  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือและเจ้าของเรือ
  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


   


   


   

  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail